UNIDES PODEM AL·LEGA CONTRA LA NOVA ORDENANÇA DE L’ESCOLA DE MÚSICA

219
Entrada de l'Escola de Música. Foto: Ajuntament de Pollença.

Unides Podem Pollença al·lega contra l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis a l’Escola Municipal de Música i Dansa per a l’any 2021.

Després d’estudiar la documentació i l’ordenança de l’any 2009, així com l’estudi econòmic que fonamenta la proposta d’Ordenança per l’any 2021, Unides Podem demana que es reconsideri i congeli l’aprovació definitiva, ja que, “no és moment d’afegir una matrícula no retornable”, tenint en compte “el context de crisi social i econòmica provocada per la COVID-19”.

En cas de continuar endavant amb la tramitació de l’Ordenança, Unides Podem proposa “una disposició transitòria per no aplicar el canvi en la matrícula fins a l’any 2022”.

A més a més, Unides Podem sol·licita “ampliar les bonificacions existents i afegir-ne de noves (per unitats de convivència segons ingressos i víctimes de violència de gènere)”.

PUBLICITAT

En les al·legacions d’Unides Podem a la nova Ordenança de l’Escola de Música, destaquen que “l’estudi econòmic s’ha fet amb xifres que no es corresponen amb els preus en teoria vigents (Ordenança del 2009)”.

Unides Podem apunta que “és innegable, tenir Ordenances actualitzades, amb una modificació flexible i adaptades a la realitat”. La de l’Escola de Música no s’actualitzava des de l’any 2009. Tanmateix, però, “tampoc és una bona opció” “escometre una actualització en el sentit de modificar tarifes i condicions del servei en plena pandèmia mundial provocada per la covid19, amb la consegüent i terrible crisi econòmica i social que està afectant ben especialment un Municipi turístic com és el nostre, Pollença”.

Davant aquesta situació, Unides Podem es demana si “Vist el global de la situació, no hauria estat una bona mesura, simplement, aplicar durant el curs 2021-2022 els preus de l’Ordenança de 2009, recollir dades fiables i sustentades en un preu públic real, i fer en conseqüència un estudi econòmic que permeti veure els canvis entre les taxes anteriors i la nova proposta?”

Sorpresos per aquesta “pressa per actualitzar preus (suposant en alguns casos pujades, moderades, de preus) i sense introduir bonificacions per baixos ingressos”, Unides Podem proposa “congelar l’aprovació definitiva de l’Ordenança, aplicar els preus de l’Ordenança del 2009 durant un curs sencer i després estudiar els canvis sobre xifres reals per veure l’impacte dels canvis proposats”.

En cas de ser desestimada la proposta d’Unides Podem, les al·legacions d’Unides Podem demanen les segünets bonificacions:

  • Famílies amb més d’un membre matriculat (25% de la tarifa) i membres de famílies nombroses (30% tarifa).
  • Alumnes amb un grau reconegut de discapacitat igual o superior al 33% (30% de la tarifa).
  • Alumnes dels quals el pare, mare o tutor/a legal siguin pensionistes per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa (30% de la tarifa).
  • Alumnes que siguin fills/es de víctimes de violència o que siguin ells/es mateixos/es víctimes de violència de gènere i tenguin una renda total familiar inferior a 1,5 vegades l’SMI (15% de la tarifa). Si la renda total familiar és inferior a 1 vegada l’SMI, la bonificació sera del 30% de la tarifa.
  • Famílies amb baixos ingressos (renda total familiar inferior a 2,5 vegades l’SMI), (15% de la tarifa).
  • Famílies amb baixos ingressos (renda total familiar inferior a 1.5 vegades l’SMI), (30% de la tarifa).

Però també apunten que no es moment de posar una matrícula no retornable de 40 euros anuals per als alumnes empadronats a Pollença i de 52 euros anuals per als alumnes no empadronats al municipi. Unides Podem proposa “que s’afegeixi la següent disposició transitòria en cas que es vulgui seguir endavant aprovant el nou text de l’Ordenança:


Disposició transitòria
Des de la data d’entrada en vigor de la present Ordenança de preu públic fins el dia 31 de desembre de 2021 restarà suspesa l’aplicació dels preus associats al concepte de matrícula per curs anual (40€ empadronats, 52€ no empadronats).”

Algunes reflexions

Més enllà de les al·legacions, el suport i l’oferiment a l’equip de Govern a poder elaborar conjuntament la nova ordenança, Unides Podem ha entrat una petició formal a la CAIB, perquè posi en marxa subvencions per Escoles de Música Municipals, tal com existeixen per exemple a Catalunya. “Això, a mig / llarg termini permetria reduir el dèficit existent i part d’aquesta reducció de dèficit es podria reinvertir en millores per l’Escola de Música. A més, s’ha de tenir en compte que no hi ha cap despesa associada a un lloguer d’espai físic, gràcies a la cessió que realitza de forma desinteressada Colonya Caixa Pollença (aprofitant des d’aquí per donar-los les gràcies)”.

“Finalment, tal com es fa necessari a l’Escoleta de la Gola, ens mostrem oberts a col·laborar en la redacció d’un actualment inexistent Reglament de funcionament de l’Escola de Música. L’abast organitzatiu d’una Ordenança fiscal és molt limitat, i un reglament permetria regular tots els aspectes de temporalització de matrícules, possibilitat d’existència de beques anuals per alguns/es alumnes (per altes capacitats i/o per baixos ingressos econòmics), règim sancionador, etc”.

PUBLICITAT
PUBLICITAT