PRESSUPOSTOS, FESTES LOCALS I ALTRES TEMES, AVUI VESPRE A DEBAT AL PLE ORDINARI DE MAIG

188
Foto d'arxiu.

Avui, dijous 26 de maig, toca Ple ordinari. Serà a partir de les 19 hores, a la Sala de Plens de l’ajuntament de Pollença i, entre altres punts, es debatrà l’aprovació inicial dels pressupostos generals per al 2022, les festes locals de 2023…

Aquests són els assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió plenària que avui se celebrarà amb caràcter ordinari, o sigui amb la possibilitat que els partits de l’oposició formulin preguntes a l’equip de govern.

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
 2. Expedient 3868/2021. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2022
 3. Expedient 4547/2021. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de l’Ordenança municipal reguladora del preu públic de la utilització de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs
 4. Expedient 1334/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de l’adhesió al Conveni de col·laboració en matèria d’interoperabilitat telemàtica entre les administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears
 5. Expedient 2052/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la determinació de les festes locals en l’àmbit municipal per a l’any 2023
 6. Expedient 2070/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3-2022
 7. Expedient 2118/2022. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9-2022 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals
 8. Expedient 2133/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats
 9. Expedient 2153/2022. Dictamen per a l’aprovació incial, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 11-2022 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals
 10. Expedient 2135/2022. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d’adhesió a l’Associació Mallorca Rural, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia
 11. Expedient 2125/2022. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per garantir espais d’ombra en els parcs de jocs infantils i places del municipi de Pollença
 12. Propostes / Mocions d’urgència

B) Activitat de control i seguiment

PUBLICITAT
 1. Informació de Batlia
 2. Dació de compte de resolucions de Batlia
 3. Precs i pregunte
PUBLICITAT