PER QUÈ NO HA PASSAT A EXPOSICIÓ PÚBLICA L’EMPEDRAT DELS CARRERS DEL CENTRE DE POLLENÇA?

319

Això mateix es demana la formació Junts Avançam que ha presentat una al·legació i un recurs “en considerar que tant l’acord d’aprovació del projecte, com l’aprovació dels plecs administratius i tècnics i la seva posterior licitació, han obviat un requisit essencial, com és en aquest l’exposició pública del projecte a efectes d’al·legacions, i en el seu cas poder millorar -lo”.

Des de l’oposició, els progressistes apunten que “l’argument municipal és que aquestes obres només afecten a la millora dels acabats superficials dels vials existents per la qual cosa no esdevé necessària l’exposició pública del projecte establerta a l’article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB)”

Però “la realitat és que tal com explica el propi projecte, no només se modifica els acabats superficials, sinó que inclou la renovació de la xarxa d’aigua potable, així com la rehabilitació de les xarxes de clavegueram i també de les pluvials, en les obres i excavacions que això comporta”, especifiquen des de Junts Avançam.

“Així per tant són obres que exigeix la seva exposició al públic tal com diu la Llei 20/2006 de Regim municipal d eles Illes Balears”.

PUBLICITAT

De fet, recorden que “la majoria de projectes semblants tramitats a Pollença, si que han passat a informació pública.

-      Can Febus: Paviment. Enllumenat i aigua potable
-      Projecte rehabilitació i millora paviment de diversos carrers de Pollença, fase 2
-      Millora aparcament piscina Moll
-      Projecte de rehabilitació i millora enllumenat del Moll
-      Peatonitzacio primera línia del Port de Pollença
-      Ampliació Oficina turisme
-      Projecte d'adequació de pistes esportives
-      Rehabilitació de la Taverna
-      Obres de Sanejament i mur de contenció Cala Carbó
-      Adequació pistes esportives poliesportiu Moll"

Per tot això, “Junts Avançam exigeix que el projecte d’empedrat  dels carrers de Pollença, passi a informació pública i es faci un control arqueològic de les obres”.

Falta un control arqueològic

Per altra banda, Junts Avançam destaca que “no hem vist al projecte ni al pressupost de l’obra cap partida per a la realització d’un control arqueològic de les obres a realitzar”.

Cal tenir en compte que l’empedrat es farà en una “àrea del centre antic de Pollença, lloc d’ubicació de poblament antic, ja en època musulmana, i especialment pel fet que darrerament s’han realitzar troballes arqueològiques rellevants, és imprescindible realitzar obres de control arqueològic al decurs de les obres”, apunten.

No debades, “convé recordar que ben devora on s’executarà aquest projecte, s’han fet troballes importants: a Can Tereu i a la Pescateria”, especifiquen des de Junts Avançam.

És més, “al Catàleg aprovat provisionalment pel ple de l’Ajuntament, ja se feia esment a la necessitat de realitzar controls arqueològic, així com prospeccions arqueològiques prèvies a les obres. Si l’Ajuntament ja ho exigeix a les obres particulars, per més motius ho ha d’implementar als projectes municipals”, asseguren els progressistes.

“En concret a la fitxa del Catàleg Municipal Codi PA-33 del Bé Paisatgístic i ambiental del Centre Històric, que coincideix  en l’àmbit del Pla Especial del centre Històric (PECH), aprovat definitivament el 25 de febrer del 1993, se diu literalment:

Així mateix dins aquest  perímetre s’ha de realitzar un control arqueològic en qualsevol moviment de terres, tant de solars com dels carrers, per tal de documentar possibles elements històrics ocults…

Antecendents

A principis d’aquest mes d’octubre, l’Ajuntament de Pollença, a través de decret de batlia, acorda aprovar l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte de les obres “Rehabilitació i millora del paviment dels carrers Colom, Sol, Mercat, Jonquet, Moro, Ramon Picó, Àngels, Munar, General Bosch, Sant Josep i Roser Vell del municipi de Pollença. Així ja apareix al perfil de contractant.

A finals d’Agost s’havia aprovat el projecte concret, redactat pels tècnics municipals.

A pesar de ser un projecte de grans transcendència i d’elevat import econòmic (1.785.655,03 euros), aquest no ha passat en cap moment a informació pública, ni a consulta prèvia de cap tipus.

PUBLICITAT