MASCARETES I UNA BONA VENTILACIÓ, PRINCIPALS EINES PER ATURAR CONTAGIS DE COVID-19

370
Foto: apuntmedia.es

Un any després d’haver-se declarat la pandèmia de la covid-19, és evident que el coronavirus es transmet a través d’aerosols. És per això que un centenar d’experts en virologia i sanitat, entre els quals el metge pollencí Joan Carles March, adrecen una carta al govern central i a les comunitats autònomes per reclamar mesures urgents. Entre les més destacades hi ha l’ús de la mascareta i mantenir una bona ventilació als espais interiors.

Entre les vuit mesures prioritàries per evitar la transmissió del coronavirus, apunten que:

1.    Les mascaretes són una de les eines de prevenció més eficaces. Això no obstant, cal una intervenció decidida de l’administració per augmentar l’efectivitat. En aquest sentit, reclamen, d’una banda, informació clara i concreta sobre l’eficàcia d’ús i, de l’altra, la retirada urgent del mercat d’aquelles que no proporcionen una protecció real. Però també campanyes massives d’informació sobre la correcta col·locació de les mascaretes i exigir l’ús de mascaretes en llocs de treball, per més que es mantengui la distància de seguretat.

2.    Donat que la probabilitat de contagi a l’aire lliure és 20 vegades menor que als interiors, s’haurien de promoure les activitats a l’exterior i revisar algunes mesures que resulten contraproduents. Per això, recomanen mantenir parcs i jardins oberts; promocionar activitats a l’aire lliure a les escoles, a la feina, amb la família… I vigilar els espais de terrassa amb tancaments que impedeixen la ventilació, ja que poden ser pitjors que els interiors.

PUBLICITAT

3.    Com que ningú dubta que la ventilació amb aire exterior és fonamental per reduir la transmissió en interiors, s’hauria de completar la informació disponible, moltes vegades incompleta i confusa. Cal ventilar els interiros amb aire exterior en quantitat suficient tant a espais públics com privats, de manera natural o mecànica. Aquesta ventilació ha de ser continuada. I s’han de definir les taxes de ventilació a nivells màxims de diòxid de carboni (CO2) o de flux d’aire.

4.    La mesura de CO2 és la millor solució tecnològica de baix cost disponible per veritifcar el nivell òptim de ventilació, evitant corrents d’aire excessius o consums de climatització innecessaris. A més a més, té un cost molt reduït i constitueix una solució totalment viable en qualsevol activitat, pública o privada. Per tot això, consideren necessària la seva implantació urgent i generalitzada, amb mesuradors fiables (tipus NDIR).

5.    Tanmateix, però, no és l’única solució. Hi ha diverses tecnologies de neteja d’aire en ambients interiors, però hi ha confusió sobre la seva eficàcia, recomanacions d’ús i possibles riscos. En aquest sentit, consideren que les administracions han d’assumir urgentment la responsabilitat activa i definir les recomanacions d’ús, característiques i riscos.

6.    Pel que fa als centres educatius, consideren imprescindible implantar de manera generalitzada estratègies optimitzades de ventilació amb aire exterior, utilitzant mesuradors de CO2 i ventilació continuada, creuada i distribuïda. A més a més, també s’hauria de fer formació per multiplicar l’efecte de les bones pràctiques per a la prevenció de contagis.

7.    Per aconseguir una implantació generalitzada i eficaç de les mesures de prevenció, és necessari desenvolupar criteris, procediments i normatives.

8.   Per tot això, proposen una forta aposta per la divulgació, per comunicar de manera eficaç les idees bàsiques sobre la transmissió de SARS-CoV-2 i les mesures de prevenció.  En aquest sentit, proposen mesures com:

  • Generar informació de qualitat, clara i accessible amb diversos nivells de detall, accessible a qualsevol persona o organització, pública o privada.
  • Difondre, a través de distints mitjans (xarxes socials, TV, ràdio, premsa), espais insitucionals on s’expliquin de manera breu i clara com es transmet el virus, l’ús correcte de les mascaretes o la importància d ela ventilació natural i com realitzar-la, entre altres, podrien tenir un efecte molt positiu i immediat.
  • Crear infografies que incloguin específicament la transmissió per aerosols i mesures de prevenció associades, per a la seva utilització en infinitat de llocs públics i privats (centres educatius, hostaleria, comerços…)

Els signants consideren que totes aquestes propostes són “molt beneficioses en la lluita contra la pandèmia”, ja que “s’han planejat després d’una anàlisi molt detallada dels coneixements disponibles en la matèria, des d’una vocació de servei públic i amb la convicció que la seva implantació generalitzada tendria un impacte molt positiu”.

I és que “durant el darrer anys s’ha desenvolupat una intensa activitat investigadora i s’ha generat una enorme quantitat d’informació, que ha permès avançar en el coneixement sobre les vies de transmissió i les mesures de prevenció més efectiva”. A partir d’una anàlisi detallada dels darrers resultats científics, destaquen que “la tran importància de la transmissió de SARS-CoV-2 per aerosols i el seu paper dominant en el contagi en interiors (tant en distàncies crutes com compartint l’aire d’una habitació)”. Per això, consideren que és necessari “replantejar les recomanacions de prevenció”. En aquest sentit, apunten que “existeix ja un ampli acord en reduir l’èmfasi i estalviar recursos en algunes mesures (com la neteja de superfícies) i concedir prioritat màxima a la reducció del risc de contagi per inhalació del virus”. No debades, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana “assegurar una ventilació suficient en espais interiros, com a mesura molt eficaç per reduir el contagi”.

“Això no obstant, a pesar de la claritat de les conclusions científiques, la implantació d’aquestes mesures està essent extraordinàriament lenta, i moltes vegades es realitza de forma parcial o incorrecta. L’OMS ha avisat Espanya que està en risc d’un repunt de casos i demana que continui l’esforç per limitar la transmissió. Donada la gravetat de la situació, creiem que és urgent aprofitar el coneixement disponible i impulsar des de les administracions les mesures de prevenció necessàries per reduir el risc de contagi de la covid-19 per inhalació. Tenim el convenciment que els beneficis seran enormes. Sens dubte, en termes de nombre de contagis, saturació del sistema hospitalari, seqüeles a llarg termini i defuncions. Però també per accelerar l’ansiada i necessària recuperació de l’activitat econòmica.”

“Bona part de les mesures proposades poden aplicar-se de forma immediata i coordinada. Altres requeriran algunes setmanes, la qual cosa fa necessari posar-les en marxa el més aviat possible. Fins i tot comptant amb l’èxit dels plans de vacunació, no serà fàcil aconseguir una immunització generalitzada en acabar l’estiu, a la qual cosa se suma la incertesa associada a noves variants més transmissibles del virus. Falten pocs mesos, però creiem que encara són a temps de garantir un desplegament generalitzat de les mesures de prevenció disponibles abans de la propera tardor. De no fer-ho així, pensam, seria difícilment justificable.”

“Per tot això, sol·licitam una actuació coordinada i urgent per part de totes les administracions competents per encarar de forma prioritària la transmissió de SARS-CoV-2 per inhalació d’aerosols, donat el paper central en el contagi a interiors, tal i com ha quedat àmpliament dmostrat i reconegut en els estudis realitzats.”

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT