L’OPOSICIÓ DONA SUPORT A LA RECUPERACIÓ DEL CAMPAMENT DE CALA MURTA

444

A través d’una nota de premsa conjunta, els partits de l’oposició a l’ajuntament de Pollença, Junts Avançam, Unides Podem i Alternativa per Pollença, expressen el seu “suport a l’esmena registrada pels grups parlamentaris de MÉS per Mallorca, PSIB-PSOE i Unides Podem a la Llei del Lleure i, celebren que permeti que el campament de Cala Murta , a Formentor, pugui reobrir les seves activitats d’esplai i educatives”.

La nota de premsa continua així: “Les regidores i regidors de Junts Avançam, Unides Podem i Alternativa per Pollença han instat perquè la modificació normativa possibiliti la realització d’activitats de lleure educatiu per a infants i joves, amb la finalitat de facilitar-ne la convivència, l’allotjament, la formació o la utilització adequada del lleure en les edificacions existents sense que en cap cas pot comportar la construcció de noves edificacions ni l’ampliació de les existents.

Aquesta proposta de modificació s’ha elaborat de forma conjunta entre la Conselleria d’Afer Socials, la Conselleria de Medi Ambient, l’Ajuntament de Pollença i la Fundació Rotger-Villalonga.

Registre al Parlament de l’esmena a la llei de lleure.

En concret amb aquest canvi de la llei del Lleure, se proposa modificar l’apartat G de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries*

PUBLICITAT

Es modifica la «Definició de les activitats regulades en la matriu d’ordenació del sòl rústic», continguda en l’annex I de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, que passa a tenir la redacció següent:

G) Albergs, cases de colònies, refugis o similars.

Els albergs, les cases de colònies, els refugis o similars que no tenguin la consideració d’activitat complementària de l’activitat agrària, tendran la consideració d’ús admès, sempre que es compleixin els següents requisits:

a) Que s’ubiquin en edificacions existents que s’haguessin destinat a l’activitat d’alberg, refugi o similar amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 1/1991, de 30 de gener, de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears.

b) Que no s’emplacin en ANEI d’alt nivell de protecció ni en Àrea de Prevenció de Risc d’Inundació.

c) Que siguin gestionades per administracions públiques o entitats sense ànim de lucre i estiguin destinades a la realització d’activitats de lleure educatiu per a infants i joves, amb la finalitat de facilitar-ne la convivència, l’allotjament, la formació o la utilització adequada del lleure. En el cas de les entitats sense ànim de lucre, s’haurà de comptar amb el reconeixement d’una administració pública amb competències en matèria d’infància, joventut, lleure educatiu, serveis socials o medi ambient, per dur a terme el servei de de lleure educatiu o d’educació ambiental. Aquesta administració haurà d’inscriure la instal·lació en el cens que correspongui i es farà responsable de regular i vetllar pel compliment de les condicions d’exercici, sense perjudici de les competències concurrents.

La consideració de l’ús admès en cap cas pot comportar la construcció de noves edificacions ni l’ampliació de les existent.”

PUBLICITAT