L’OPOSICIÓ AL·LEGA CONTRA ELS PRESSUPOSTS MUNICIPALS PER AL 2021

245
Fa setmanes, Més Esquerra (un dels partits que integren la coalició Junts Avançam) va compartir aquesta graella a les xarxes socials amb el comentari: "Aquests són els sous actualitzats dels membres de l’equip de govern".

Des de l’oposició, Alternativa per Pollença i Unides Podem presenten al·legacions als pressupostos municipals per al 2021 que, de manera inicial, s’aprovaren en sessió plenària extraordinària el passat 29 d’abril de 2021.

Des d’Alternativa, reclamen una major atenció per a la infància i la joventut, dos col·lectius especialment vulnerables pel convinament i les restriccions socials. Mentre que, des d’Unides Podem, posen l’accent en els sous dels regidors i en la partida de Benestar Socials.

Sous més baixos per als regidors i més despesa per a Benestar Social

Des d’Unides Podem Pollença, també han presentat al·legacions als pressupostos municipals de 2021. I, si bé consideren que el pressupost està “més adaptat a la realitat social i econòmica que l’any 2020”, “tornem a trobar elements que necessiten una reflexió urgent (sous regidors/es) i altres positius com l’augment de la despesa a l’Àrea de Benestar Social per la contractació temporal de 3 treballadors/es socials”.

Unides Podem insisteix en propostes que ja presentaren el passat 2021 i no es varen tenir en compte. En aquest sentit, celebren que es mantengui la beca per a llibres i material escolar, a l’hora que retreuen que l’equip de Govern no hagi donat cap resposta al document en què Unides Podem es posicionava sorbe el Romanent de Tresoreria de l’any passat.

PUBLICITAT

Pel que fa a les principals al·legacions als pressupostos de 2021, Unides Podem Pollença demana que:

 • S’incrementi fins als 28.000 euros la partida destinada a compra d’aliments i fins els 48.000 euros la partida d’ajuts per cobrir necessitats urgents (insistint amb la necessitat de modificar el Reglament regulador d’ajudes dels Serveis Socials). També que s’incrementin les subvencions a les entitats socials del Municipi fins als 70.000 euros. Tornem a sol·licitar, com a l’any 2020, la creació d’un Servei de Mediació d’habitatge  i que augmentin les subvencions a totes les Terceres Edats  fins els 2.500 euros (pàg. 8-9 i 21)
 • Es torni sol·licitar una nova partida per elaborar un Pla de Joventut actualitzat i que es faci l’estudi per poder projectar un Casal per Joves, partida de 18.500 euros  ( (pàg. 6 i 21)
 • Es torni a dotar de pressupost la partida Pla de Mobilitat amb 19.500 euros, com tenia l’any passat (pàg. 3-4 i 20)
 • Tal i com ja demanaven el passat 2020, insisteixen en què es crei una subvenció per donar suport als comerços (digitalització i millora eficiència energètica , 15.000 euros) i augmentar la partida de promoció dels productes locals i de proximitat fins als 20.000 euros (pàg. 11 i 23)
 • Es faci l’estudi per municipalitzar el servei de platges i també sol·licitem una nova partida per realitzar l’estudi tècnic – jurídic  per la futura encomana de gestió del servei de clavegueram a EMSER 2002 SLU, dotada amb 18.500 euros (pàg. 4-5, 7 i 20-21)
 • Es proposa una partida nova de 5.500 euros per satisfer la quota requerida per estar present a l’Associació Mallorca Rural. Un impuls que pot suposar pel món del camp formació, coordinació de projectes amb altres municipis i noves subvencions. S’està treballant aquesta opció amb la Batllia (pàg. 11-12 i 23)
 • S’augmenti la quantia destinada a la partida de mobiliari urbà parcs i jardins infantils, reiterant la proposta d’un nou parc infantil a la Cala Sant Vicenç que sigui consensuada amb la ciutadania (pàg. 4 i 20)
 • Es torni a dotar la partida corresponent (amb 50.000 euros) perquè es puguin realitzar pressupostos participatius sectoritzats per grups d’edat, aprofitant la nova plataforma Entretothom i que hi ha la intenció de mantenir la contractació tècnica a l’Àrea de Participació Ciutadana (pàg. 6 i 20)
 • S’augmentin les subvencions a les AMIPA fins els 3.000 euros, i també que se’n creïn 2 noves; AMIPA Escoleta la Gola i AMIPA Escola de Música  (pàg. 9-10 i 22)
 • Es baixin certes partides dedicades a Festes i al Festival de Música  (pàg. 10-11 i 22)
 • Es baixin els sous, dietes dels regidors/es i de les assignacions dels grups municipals. Tornem a insistir amb la necessitat d’aprovar una RLT (relació de llocs de treball) per al personal de l’Ajuntament, així com una baixada del complement de productivitat (pàg. 12-18 i 23-25)
 • I, sobre les inversions a fer amb el Romanent de Tresoreria per l’any 2021, es demanen diverses inversions com: poder ampliar si és necessari la partida d’Ajudes emergència sanitària i ciutadana, incloure en el projecte de renovació de la pista de futbet de Pollença plaques solars a la coberta, posar en marxa un Pla Director de Clavegueram, executar les obres del rocòdrom i que es financi el primer any d’un contracte per posar en marxa la iniciativa Pollença Ciutat Educadora. També recordem la necessitat de donar sortida a les partides d’Adquisició pisos d’acollida, 350.000 euros i Adquisició solar habitatge protecció oficial, 400.000 euros. Finalment, sol·licitem a l’equip de Govern que elabori una memòria de les inversions que té previstes realitzar perquè la ciutadania pugui estar informada i en pugui opinar (pàg. 18-19)

Més atenció per a la infància i la joventut

En les al·legacions al pressupost de l’Ajuntament, Alternativa per Pollença “hem considerat oportú posar el focus sobre dos col·lectius, els infants i els adolescents, que per les seves necessitats de maduració emocional, de relacionar-se, de joc i socialització, han resultat molt perjudicats per les restriccions sanitàries que des del confinament s’han duit a terme”.

Per aquest motiu, “unit a la importància de l’espai públic com a zona de joc i a la mancança de parcs (diversos i adaptats) i del seu correcte manteniment”, Alternativa proposa augmentar les partides corresponents per:

 • Programar més activitats educatives i lúdiques dirigides als infants, posant especial atenció a la franja d’edat de 0-4 anys, per als que pràcticament no existeix oferta d’activitats d’iniciativa pública.
 • Renovar alguns dels parcs existents reconvertint-los en propostes més atractives, a la vegada que adaptades per bebés i infants amb mobilitat reduïda, crear un parc més en el nucli de Pollença (que només n’hi ha 3 i estan molt concorreguts)
 • I fer una intervenció ambiciosa per convertir la plaça de ca les Munnares en una plaça per als infants (a més d’ampliar la zona de jocs fent-los diversos i adaptats, fa falta garantir la seguretat pel fàcil accés dels infants a la calçada amb trànsit i la confortabilitat: necessitat d’ombra, font pública…). El disseny podria implicar algun mecanisme de participació, per tal que els mateixos infants i els seus pares i mares, poguéssin fer aportacions i propostes.

Per altra banda, Alternativa senyala que “tenint en compte que els adolescents són un dels sectors vulnerables que ha patit els efectes del confinament i la manca de socialització, en uns moments de la vida especialment delicats a nivell emocional, i que les activitats dirigides a aquest col·lectiu són de per si insuficients i sempre tenen molta demanda, hem proposat augmentar les partides pressupostàries per tal de poder programar més activitats de lleure dirigides a aquest grup per promoure més alternatives de relació social en el context d’un oci sa i alternatiu”.

A més a més, “també hem proposat reconvertir un “Pla de prevenció de drogues” que no s’ha executat en un pla i activitats de prevenció d’adiccions i promoció de la salut emocional, que malauradament ja s’ha demostrat l’impacte negatiu de la covid en la salut mental dels joves”, apunten des d’Alternativa.

En el capítol d’economia, Alternativa demana una partida per a la redacció d’un Pla Econòmic per als propers anys amb l’objectiu de deixar de dependre del turisme, però també que posi en valor les necessitats de les persones i la sostenibilitat ambient. De fet, Alternativa també demana una partida de 15.000 euros per a un programa d’acompanyament i suport, amb ajudes econòmiques, per afavorir la inserció laboral de persones que hagin quedat sense feina o rescatar empreses. I una altra de 20.000 euros per impulsar el sector primari pollencí.

Amb l’objectiu de fer de Pollença un poble més habitable, Alternativa proposa crear una partida econòmica de 50.000 euros per posar en marxa una borsa d’habitatges per a lloguer social. Per suposat, després d’haver denunciat la seva desaparació dels comptes municipals, també demana una partida de 15.000 euros per al “Pla de mobilitat“.

Entre altres al·legacions, Alternativa considera com a no prioritària la despesa de 25.000 euros per a “radars, etilòmetres o pistoles”; els 10.250 euros per a la dotació del Saló Parroquial del Port, on “els darrers anys s’hi ha fet ja molta inversió”; els 14.250 euros per a “senyalització turística” o els 65.000 euros per a “Assistència mèdica/farmacèutica·, una partida que “a més de no ser legal no té cap sentit que l’administració pública pagui assegurances privades”…

I, finalment, sobre els òrgans de govern i “en l’actual situació de crisi econòmica i social, no s’entendria que els polítics no donassin exemple, i no es destinés una part d’aquests sous, alguns molt alts, per
destinar a altres necessitats socialment més importants:
912 – 10000 – «Assignacions membres de la corporació. Restar 11.012,19 euros
912 – 16000 – «Quotes socials membres corporació. Restar 3.407,92 euros
912 – 23000 – «Dietes de càrrecs electius. Restar 7.425 euros
912 – 226010 – «Representació corporació. Restar 10.000 euros”.

PUBLICITAT