L’AJUNTAMENT COMPRA VEHICLES ELÈCTRICS A TRAVÉS DE LA FELIB

196

L’ajuntament de Pollença és un dels set consistoris mallorquins que ha comprat vehicles elèctrics els serveis del cicle de l’aigua a través de la central de compres de la Federació d’Entitats Locals de les illes Balears (FELIB). Per ser precisos, l’import atorgat a l’ajuntament de Pollença ha estat de 125.840 euros.

Gràcies a l’Impost Turistic, la central de compres de la FELIB va facilitar la licitació conjunta, necessària a causa del cost i l’envergadura del projecte per a la dotació de vehicles elèctrics els serveis del cicle de l’aigua. I els ajuntament de Palma, Manacor, Inca, la Pobla, Valdemossa, Campanet i Pollença, han pogut adquirir fins a 47 vehicles elèctrics amb els seus corresponents punts de recàrrega.

L’any 2018, la Xarxa d’Aigües Públiques de Mallorca va decidir presentar-se a la convocatòria amb un projecte conjunt per dotar de vehicles elèctrics els respectius serveis del cicle de l’aigua anomenat “Electrificació de la flota del cicle de l’aigua dels municipis membres de la xarxa d’aigües públiques de Mallorca”. Aquesta actuació forma part del procés més ampli de transició energètica, i es desenvolupa en un sector essencial com és el subministrament d’aigua a la població de les Illes Balears.

L’import atorgat a cada ajuntament ha estat el següent: Palma 764.720 €, Manacor 310.970 €, Inca 181.500 €, Sa Pobla 58.080 €, Pollença 125.840 €, Valldemossa 36.905 € i Campanet 67.760 €. Per l’envergadura i el cost del projecte s’ha fet una licitació conjunta, a través de la Central de Contractació de la FELIB. D’aquesta manera els set ajuntaments que han participat en el projecte, han aconseguit adquirir aquests nous vehicles i beneficiar-se de la rebaixa econòmica que ha suposat l’economia d’escala de la licitació i de la seva simplificació administrativa al ser dirigida per la FELIB.

PUBLICITAT

A aquesta licitació, a més, s’ha d’afegir la subscripció d’un Acord Marc amb distints proveïdors de vehicles elèctrics, que podran esser adquirits en el futur per altres ajuntaments, en un moment en que l’adquisició d’aquests per part de les administracions públiques es valorada molt positivament per els ciutadans de les Illes Balears. Cal remarcar la considerable tasca realitzada per dur a terme la licitació, per part de la FELIB, els serveis tècnics d’EMAYA i els serveis administratius la SAM (Ajuntament de Manacor).

La licitació ha constat de 5 lots per adquirir distints tipus de vehicles 100 per cent elèctrics i punts de recàrrega. A causa de la pandèmia causada per la covid-19, la temporalitat del projecte s’ha vist àmpliament afectada i el projecte es troba ara en fase d’execució mentre que la FELIB ha publicat l’adjudicació dels contractes marc a la plataforma de contractació de l’Estat.

La Central de Contractació de la FELIB és un instrument altament eficient en casos de projectes que suposin l’execució d’obres, l’adquisició de béns o la prestació de serveis per part d’una pluralitat d’ajuntaments, ja que permet aconseguir importants estalvis econòmics a la vegada que allibera els consistoris de càrrega burocràtica.

L’any 2017 un conjunt d’ajuntaments de Mallorca, a qui correspon la seva pròpia gestió pública del cicle de l’aigua, va crear la Xarxa d’Aigües Públiques de Mallorca. Aquesta es conforma com un grup de col·laboració integrat per ajuntaments i empreses públiques amb reptes similars, que actuen en favor de les sinergies amb la finalitat de millorar els serveis de subministrament d’aigua.

PUBLICITAT
PUBLICITAT