LA PLATAFORMA PRO CAMINS SOBRE LA SERVITUD DE PAS A CALA CASTELL

235

La Plataforma Pro Camins Públics Oberts de Pollença ha presentat una reclamació al pressupostos municipals per a l’afectivitat de la servitud de pas a cala Castell. Diu així:

“Per novena vegada la Plataforma Pro Camins Públics Oberts de Pollença ha presentat una reclamació a la proposta de Pressuposts Municipals per a l’any 2022 en el sentit de proposar la inclusió d’una partida de crèdit per a realitzar l’efectivitat de la servitud de pas o accés a la costa que va aprovar el Ple municipal el 23 de maig de 1990 en el tràmit d’esmena de deficiències del Pla General d’Urbanisme.

En aquest acord se proposava l’establiment de vàries servituds de pas per a crear accessos públics a varis punts de la costa, entre ells un a Cala Castell. Aquest acord a l’any 2001 fou referendat per una sentència del Tribunal Suprem la qual anul·lava la prescripció sisena de l’antiga Comissió Provincial d’Urbanisme que va imposar en l’acte d’Aprovació Definitiva del PGOU de Pollença el 14 de setembre de 1990, prescripció que deia literalment: “Los accesos a la costa Norte deben continuar siendo privados en defensa de sus valores ambientales”.

És a dir, la proposta del PGOU preveia l’establiment d’uns accessos públics a la costa, com no podia ser d’altra forma, en aplicació de l’article 28 de la Llei de Costes, únic article de la legislació que regula l’establiment de servituds d’accés o de pas a la costa, els quals solament poden tenir caràcter de públics per quan ho son per a accedir al domini públic marítim terrestre.

PUBLICITAT
TOT MARCO digital

A pesar d’haver passat ja vint anys des de la Sentència del Tribunal Suprem de 18 d’octubre de 2001 ni la Comissió Insular d’Urbanisme de Mallorca ni l’Ajuntament de Pollença han fet res per a l’adaptació del PGOU de Pollença a la sentència del Tribunal Suprem ni per tant per a l’afectivitat de la servitud establerta.

Per aquest motiu una vegada més hem presentat una reclamació al Pressupost de l’Ajuntament de Pollença per a l’any 2022 en el sentit que se incorpori una partida de crèdit pressupostari per a la realització de l’efectivitat de la servitud d’accés a Cala Castell per tal de poder expropiar el camí d’accés a Cala Castell que proposava el PGOU, proposta que fou avalada pel Tribunal Suprem a l’any 2001 i que tan la Comissió Insular d’Urbanisme com l’Ajuntament de Pollença ignoren, desacatant clarament l’obligat compliment de les sentències”.

PUBLICITAT