LA PLATAFORMA ES PRONUNCIA SOBRE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PORN DE LA SERRA DE TRAMUNTANA

392

La Plataforma Pro Camins Públics i Oberts ha enviat un comunicat sobre la sol·licitud de retirada de la proposta de modificació puntual del PORN de la Serra de Tramuntana. Diu així:

“La Plataforma Pro Camins Públics i Oberts de Pollença ha registrat un escrit a la Conselleria de Medi Ambient i Territori per l’acte d’iniciar el procediment de modificació puntual del Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana, aprovat pel Decret 19/2007, de 16 de març, per considerar que aquest procediment de modificació puntual, pel que fa referència al terme municipal de Pollença i a la servitud d’accés públic a Cala Castell contemplada al PGOU de Pollença, no obeeix a cap criteri legal contemplat a la normativa del mateix PORN ni a les disposicions de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).                                                                                     

El motiu principal de tot quest embolic té el seu origen en una pericial errònia que el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears va adoptar com a correcta, i és a partir d’aquesta falsedat que s’ha desenvolupat tot el llarg procediment judicial que ha comportat, per ara, als procediments de la supressió de la servitud del PGOU i a la modificació puntual del PORN de la Serra de Tramuntana per tal de poder fer possible la servitud.

Aquesta pericial concloïa que “El camino de acceso a la platja de Es Castell según la pericial emitida por el Ingeniero Técnico Agrícola Sr. Vidal (folio 322 de los autos) discurre 65 metros por Zona de exclusión ubicados todos ellos en su tramo final. Y hay un total de 2.864 m de longitud a lo largo de su total recurrido, repartidos en distintos tramos, que invaden zona de Uso limitado. Toda la zona limítrofe con la ribera del mar es Zona de Exclusión de forma que no es posible acceder al mar si no es cruzando esa zona.”

PUBLICITAT

Doncs resulta que segons els plànols i el text de la normativa del PORN de la Serra de Tramuntana diuen tot el contrari, per quan els camins existents que condueixen a Cala Castell i al Castell del Rei n’estan exclosos del seu àmbit d’actuació, regulació i competència.

La part final de l’article 1.2 de la Normativa del PORN deixa ben clar que “exclou els sistemes d’infraestructures, equipaments i les APT de carreteres, tots aquests grafiats i prevists al PTI de Mallorca aprovat pel Ple del Consell Insular de 3 de desembre de 2004.”. Aquesta disposició queda  ben reflectida  gràficament al plànol 644-5 de la cartografia del PORN al dibuixar els camins de Cala Castell i el Castell del Rei de color vermell, igual que mols altres camins i carreteres de la Serra de Tramuntana doncs formen part del sistema d’infraestructures grafiats als plànols del Pla Territorial de Mallorca.

El mateix ocorre amb la franja litoral de Cala Castell, doncs segons la grafia del Plànol del PORN està dibuixada en color rosa, el que vol dir que aquesta franja litoral seria zona d’ús compatible, però en cap cas Zona d’exclusió com se va dir al tribunal.

A més la redacció de tot PORN de les Illes Balears no pot anar en contra de les competències urbanístiques que per Llei tenen els Ajuntaments i els Consells Insulars, doncs l’article 7.3 de la LECO diu què “el grau de detall i extensió de la regulació del Pla d’ordenació dels recursos naturals ha de ser respectuós, dins l’àmbit terrestre, amb la competència en matèria de l’ordenació del territori i urbanisme i, dins l’àmbit marí amb la competència en matèria de pesca.” Això vol dir que el PORN de la Serra de Tramuntana ha de respectar les determinacions dels planejaments urbanístics, sense poder canviar-los ni anul·lar-los. 

El Ple de l’Ajuntament de Pollença de 23 de maig de 1990 va establir una servitud de pas o d’accés públic a la mar fins a Cala Castell en concordança amb l’article 28 de la Llei de Costes i el Reglament de Costes perquè aquest camí passes a formar part de la xarxa ce camins públics municipals, i així va quedar reflectit al plànols d’ordenació de la “Red viaria general y estructura orgánica del territorio”, concretament al Plànol 1, Fulla1, i amb la qualificació urbanística de Sistema General en No Urbanitzable. Aquest acord de Ple fou avalat per la sentència de Tribunal Suprem de 18 d’octubre de 2001. 

En definitiva, que és impossible que el PGOU de Pollença  se pugui adaptar al PORN de la Serra de Tramuntana com han dictaminat els diferents tribunals per quan no afecta ni pot afectar legalment les determinacions del PGOU de Pollença, i que si en tot cas fora així, hauria d’esser el PORN que s’hauria d’adaptar al PGOU de Pollença per invasió de competències no atorgades per la LECO.

Així doncs no té cap sentit iniciar una modificació puntual del PORN en relació a la servitud de pas o d’accés públic a Cala Castell si tanmateix no hi ha cap interferència entre el PORN i el PGOU de Pollença.

Servitud d’accés públic a Cala Castell. PGOU 1990, avalat per STS de 18 d’octubre de 2001.

Plànol del PGOU de Pollença on queda grafiada i reflectida l’intinerari sobre els terrenys privats on s’estableix de la servitud d’accés públic a Cala Castell amb la qualificació urbanística de Sistema General en No Urbanitzable i que com se pot bé observar sobrepassa en uns 80 metres la línia de domini públic marítim terrestre en direcció a la mar. 

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT