JUNTS RECORRE LA SERVITUD DE PAS PER TERNELLES

198

La coalició Junts Avançam presenta un recurs a la modificaciódel Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Pollença que elimina la servitud de pas per Ternelles. Per ser precisos, reclama al Consell de Mallorca la nul·litat d’aquesta modificació en considerar que, a la seva tramitació, s’ha vulnerat diversa normativa.

A finals del mes d’abril, la comissió insular d’Urbanisme i  Ordenació del Territori del Consell va aprovar la modificació del PGOU de Pollença, per suprimir la servitud d’accés a la mar i al Castell del Rei. El BOIB va publicar la modificació el 6 de maig del 2021.

Davant això, “el grup municipal de Junts Avançam ha presentat un recurs en considerar que, en la tramitació d’aquesta modificació, s’ha vulnerat distinta normativa, especialment la de Costes, i a mes a més, aquesta modificació, teòricament per adaptar-se al PORN de la Serra de Tramunta d’acord amb la interlocutòria del TSJIB, va més enllà del propi Pla d’Ordenació de la Serra”.

“A l’escrit, la coalició progressista planteja bàsicament la nul·litat de l’aprovació definitiva de la modificació del PGOU i en concret:

PUBLICITAT

–      Que se declari la nul·litat de l’aprovació definitiva de la modificació del PGOU, en incomplir la Llei de Costes en el seu article  117.1 i el 117.2

–      Que se modifiqui la redacció de la modificació del PGOU per adaptar-lo al PORN de la Serra de Tramuntana, en considerar que s’aparta de la sentència del Tribunal Suprem, del 2017, ara en fase d’execució.

–      Que la modificació tengui en compte les determinacions de la LECO en la seva darrera modificació, que permet determinats usos a les zones d’exclusió, fins i tot mentre se redacta o modifica el PORN.

–      Que se reclamin informes als serveis jurídics de la  Conselleria de Medi Ambient a fi d’aclarir si els camins formen part de l’àmbit del PORN, atenent al l’article 1.2 de les seves normes.

         Tant la Llei de Costes, com la Llei de Conservació (LECO) donen eines per mantenir l’accés a la vorera de mar, maldament sigui zona d’exclusió al Pla d’Ordenació de la Serra.”

Altres maneres de complir la sentència

Des de Junts Avançam, apunten que hi ha altres maneres de complir la sentència, sense llevar la servitud.

“L’adaptació al PORN de la Serra de Tramuntana, que en definitiva és l’objecte final d’aquesta modificació puntual del PGOU, no sols té una única possibilitat d’adequació. De fet, aquest ajuntament ho ha manifestat en nombroses ocasions, davant els tribunals de justícia, especialment a partir de la modificació de la Llei de Conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears (LECO).

A pesar que la interlocutòria del TSJIB assenyala que s’ha de “suprimir la servitud de pas peatonal a la mar i al castell” en base a les presumptes conseqüències previstes al Pla d’Ordenació de la Serra de Tramuntana, la realitat és que, amb la nova redacció de l’article 22.a) de la Llei de Conservació de les Illes Balears, queda clar que a les zones d’exclusió de qualsevol PORN es pot passar per i gaudir dels bens de domini públic i del patrimoni cultural”.

D’altra banda la Disposició Transitòria Tercera de l’esmentada Llei, que és la que dona cobertura legal als Plans d’Ordenació de Recursos  Naturals, estableix que són usos autoritzables “el trànsit a peu per camins i senders existents, i

Per tant, mentre se tramita la redacció o modificació d’un Pla d’ordenació, com el de la Serra, l’accés a la mar és un ús autoritzable.”

La sentència del Suprem no parla de suprimir la servitud

Per altra banda, Junts Avançam apunten que la supressió de la servitud no es troba dins la setència del Tribunal Suprem.

“El Tribunal Suprem (en la seva sentència 701/2017) que ara es troba en la fase d’execució, no va acceptar la pretensió principal  de la propietat de Ternelles, de  suprimir la servitud de pas del PGOU, que arriba fins a Cala Castell i el Castell del Rei.  Només va acceptar la pretensió secundària, com és la necessitat d’adaptar el PGOU al PORN de la Serra de Tramuntana.

De fet aquesta sentència del TS exigeix “adaptar i harmonitzar aquest accés públic amb les condicions necessàries que assegurin el seu alt valor ecològic i mediambiental “.

No va imposar, per tant aquesta supressió.”

Informe de Costes decisiu

Finalment, Junts Avançam senyala que l’Administració de Costes ha d’emetre un informe decisiu.

“L’informe recollit per la Llei de Costes per a l’aprovació de planejament, en aquest cas no és un simple tràmit. L’article 21 de la Llei de Costes en l’apartat 1 sobre les limitacions a la propietat i les servituds: “(…), los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre estarán sujetos a las limitaciones y servidumbres que se determinan en el presente título, prevaleciendo sobre la interposición de cualquier acciónLas servidumbres serán imprescriptibles en todo caso.

Aquesta servitud objecte d’aquest litigi va ser adoptat per l’Ajuntament de Pollença l’any 1990, a fi d’adequar-se al que preveu l’article 28.2 de la Llei de Costes i article 53 del Reglament General de Costes (abans article 52). Amb posterioritat aquest acord va ser avalat i restablert per la sentència de Tribunal Suprem de data 18 d’octubre de 2001.”

PUBLICITAT
PUBLICITAT