JUNTS AVANÇAM PRESENTA MÉS DE 40 PROPOSTES PER MILLORAR ELS PRESSUPOSTOS DE 2022

117

La coalició Junts Avançam, des de l’oposició, ha presentat 43 propostes amb la intenció de canviar o millorar els pressuposts municipals per al 2022. Per això, el passat 21 de juny, varen presentar un escrit en el qual s’hi resumeixen un total de 43 propostes referides a 18 àrees del govern municipal, que consideren que mereixen o un increment de les partides, una reducció de l’import, o propostes que directament plantegen una partida nova.

Les propostes s’han agrupat en diversos apartats i dins cada un s’han anat fent propostes.

 • Urbanisme, habitatge
 • Medi ambient, parc i jardins, clavegueram
 • Benestar Social, Residència
 • Cultura, Escola de Música, Biblioteques i arxius,
 • Educació, esports i joventut
 • Comerç i  turisme,
 • Òrgans de govern i Participació

Urbanisme i habitatge: manquen inversions necessàries

Proposta d’inversions:

 • S’han de crear una partida per a l’adequació camins senderistes: consideram que és necessària per poder millorar  els camins públics existents i millorar l’oferta als residents i als visitants. Conisderam el 2022 s’haurien de fer millores. Per això, proposam un import de 8.000€.
 • Que se creï un partida de 200.000 € per a convocar una nova edició dels pressuposts participatius, com els anys anteriors del passa mandat.
 • S’hauria d’incloure una partida per redactar projecte de reforma integral Claustre de sant Domingo ( ampliació del Museu,…..)
 • Dotació saló parroquial, ja que enguany només s’han pressupostat 11.250,00, una quantitat totalment insuficient per fer front a les millores previstes: Climatització de la sala, banys adaptats, equipament tècnic d’àudio, pantalla i projector, parquet i incorporació de camerins amb l’ampliació del conveni amb la parròquia de Pollença.
 • Incloure partida per a la Climatització de l’edifici de l’escola de música

Medi ambient,  clavegueram, parcs i Jardins

Se proposa:

PUBLICITAT
 • Un increment de la partida de onservació del Puig de Santuïri en 10.000 €, davant l’increment del seu ús.
 • Parcs i Jardins: Se proposa

. Una nova partida de millora i adequació de parcs i jardins de 30.000€.

. D’altra banda consideram imprescindible una partida per a la replantació d’arbres morts a la via publica, d’acord a més a més amb la moció aprovada pel ple de Consistori.

. Una partida referida a la moció aprovada fa uns mesos al ple municipal per a crear zones d’ombra als parc i jardins del municipi. En concret:

 • Elaboració d’un estudi i projecte: 15.000 €
 • Execució de projectes: 75.000 €

Clavegueram,

.Se proposa la inclusió d’una partida per a la redacció d’un projecte de diagnosi i de execució de la problemàtica del clavegueram de port de Pollença.

Benestar Socials, Residència

L’any passat se va incrementar les partides de Residencia i Benestar Social, però dissortadament se varen deixar d’executar més d’un 20 %

Per aquest exercici en concret proposam:

. A la Partida 22799101……….. Servei psicosocial.-  Pujar un mínim de 70.000 euros per la contractació a jornada sencera de dos/dues professionals, un/a d´ells/es especialitzat/da en violència de gènere. Trobam a faltar més atenció i sobretot treballar en prevenció. El 2021 just s’ha gastat 20.000, menys del que estava ressupostat.

. A la partida 2279912……….Intervenció educativa Medi Obert. Pujar a 132.000 euros per poder contractar un total de quatre educadores socials i així donar cobertura tant a Pollença com al Moll. Es d´urgent necessitat el suport social i emocional al nostres joves, enriquir-los amb una millor preparació per afrontar reptes actuals i futurs.

. D’altra banda consideram imprescindible incrementar les partides de les Terceres Edats, amb un mínim de  3.000 € cada una.

. Les subvencions a les entitats socials haurien d’arribar als 80.000 €

. L’aportació als Fons mallorquí de solidaritat ha de ser de 6.000 €,

Quant a la Residencia proposam:

 •  Fa falta una partida d´uns 65.000 euros per la contractació d´un fisioterapeuta i un terapeuta ocupacional. Cuidar l´estat físic, mental i emocional dels nostres majors és la millor senyal d´una societat conscient i respectuosa.

Cultura, Música, arxius, museu i biblioteques.

Aqui, Junts Avançam proposa un total de propostes, algunes de les quals són:

. En relació a la partida Servei conservació Arxiu (47.500,00,-)  consideram que després de tres anys i del fet de disposar dels plecs tècnics elaborats, no s’ha executat la partida plurianual  per a continuar amb el projecte de digitalització de l’arxiu històric, que val la pena recordar que és el més important de la part forana.

Hi ha d’haver un compromís d’execució de la partida que fa tres anys que no l’executen.

. Tenint en compte que un dels valors mes rellevant d’aquesta àrea és l’Arxiu Bestard, és necessari, a més de seguir escanejant-lo i catalogant-lo, dedicar una partida a la seva difusió h  al seu manteniment i per així proposam la creació d’una partida de 40.000 € per a la difusió i manteniment del material fotogràfic de l’arxiu Bestard.

Quant al Museu, no s’entén mot bé que la partida de l’any Costa i Llobera únicament apareixi a l’àrea del Museu, amb un import de 16.150 €.

 Acceptant que l’Any Costa pot incloure diverses àrees de l’Ajuntament (Cultura, biblioteca, museu, normalització, educació…), el més coherent és que s’inclogués  dins l’àrea de Cultura, on s’inscriu la Coordinadora cultural de l’Ajuntament.

Convendria que se presentàs la proposta detallada de l’any Costa amb la corresponent calendarització.

Per tant proposam:

– Passar la partida de l’any Costa i Llobera a l’àrea de Cultura municipal

         – Escola de Música:

En concret se proposa:

. Mantenir la partida de consergeria i vigilància de l’escola, tal com ha funcionat des d’aquest curs, una mesura imprescindible com s’ha vist aquests anys: 23.000 €

. Mantenir partida de compra d’instruments instrumental escola de musica: 10.000 €

. Mantenir partida de compra d’ordenadors i material informàtic: 3.000 €, atenent al que s’ha gastat el 2021

. D’altra banda és necessari començat a treballar per invertir en climatització de l’escola de Música, un tema pendent des de fa amassa anys i que encara no es troba resolt.

. D’altra banda el manteniment de les persianes necessita  una actuació imminent a fi d’evitar la seva degradació, després de la reforma de fa 5 anys.

. Per últim. S’hauria d’estudiar la possibilitat d’habitar el pati de l’escola de música, cobrint-lo per a poder activitats al llarg de l’any.

Educació, Esport:

En aquests àrees hi manquen partides fonamentals o augmentar el seu import. En concret:

Proposam:

. Ampliar la partida de subvencions a AMIPA S fins a 3.000€ per cadascuna.

. Afegir l´AMIPA de l´escola de música i l´AMIPA de l´escoleta la Gola.

. Crear una partida per destinar als centres que tenen programa de reutilització de llibres de text. Aquesta partida es pot crear amb els 5.000€ de la partida de ajudes de transport que no s´utilitza des de fa una anys.

. Per últim consideram que el compromís que va adquirir l’equip municipal a proposta de Junts per a la posada en marxa d’una escoleta de 0-3 anys al nucli de Pollença creim que fa imprescindible que se manifesti als pressupostos del 2022 i que a més posa en risc la perdua de 700.000 euros de la subvenció de la CAIB per la creació de noves places 0-3 que va signar l´ajunament.

. Considerant la manca de voluntat polític perquè no hi ha pressupost a la partida 62241 d’inversions/adequació centres escolars instam i insistim a iniciar les actuacions i proposam  un pressupost mínim de 50.000€.

Esports

proposam les següents propostes

. Licitar els serveis que estan fora contracte per tal d´optimitzar els recursos econòmics destinats a aquestes partides.

. Augmentar la partida de subvencions a clubs i esportistes i canviar el sistema de concurrència perquè aquesta partida es pugui repartir en la seva totalitat.

. Crear la mesa mixta per dissenyar el pla d’infraestructures esportives i donar compliment a l´acord de la moció.

. Dissenyar rutes saludables

– Promociinar esports nàutics i a les zones esportives de platges ( Rugby, voley, futbol…)

 Festes

La partida de festes sembla mateixa, j hi hagi o no pandèmia, facin actes com els moros i cristians o sant Antoni. La mateixa despesa,

En tot cas sorprèn que enguany sense pandèmia i amb unes festes de la Patrona quasi totalment normalitzada , la partida prevista per enguany  és inferior a la despesa de l’any passat. Concretament un 30% per davall.

Activitats econòmiques: comerç i turisme

 proposam incrementar o crear les partides següents:

 • 15.000€ per  a la governança del pla de turisme per tal de dissenyar conjuntament la planificació en la matèria per els pròxims anys.
 • Crear una partida per contractar més informadors i cobrir els torns que queden sense cobrir segons un estudi de les necessitats.
 • Dotar i dur a terme el pla de senyalització d’elements històrics, culturals i d´interès del municipi amb diferents idiomes per tal de poder oferir experiències  al turista amb la informació dels elements característics.
 • Crear una partida per l´Oficina de Turisme Cala Sant Vicent.

Quant a comerç

 • Crear una partida de 30.000€ per fer un pla de dinamització comercial per promocionar els establiments locals i el producte local i de Km0.
 • Ampliar la campanya de bons comercials per incentivar la compra en els comerços de proximitat i ajudar als empresaris locals a fer front a la competència de grans superfícies.

Òrgans de govern, circulació i participació:

Reduir salaris de regidors, una mesura imprescindible

Des del minut 1 d’aquest mandat , hem posat de manifest la necessitat de l’austeritat quant a salaris dels càrrecs electes. La puja de sous experimentada poc després de la presa de possessió, de l’ordre del 40 % en relació als anteriors salaris, ja va ser escandalosa, i considerada una de les pujades  més altes de tot l‘estat. Es per això que proposam:

 •  una davallada dels salaris dels regidors i regidores, així com una reducció de les dietes dels càrrecs electes, en un percentatge d’un 10%
 • a la vista dels informes negatius elaborats per Intervenció en relació al tema de les dietes dels càrrecs electes, es necessari resoldre definitivament aquets tema, amb una solució d’acord amb la Llei

Quant a participació proposam:

 • . que s’incrementi la partida d’activitats de participació (ja no quadra amb el l’any passat es va gastar) i que se detalli: pressuposts participatius, tallers de prospectiva i consultes amb votació passant de 1.425,- € actuals a la quantitat de 10.000 €.
 • . Incrementar la partida de subvenció a la banda de Música, que dissortadament aquests anys s’han rebaixada i tornar posar un import de 45.000 € , en comptes de 35.000 € actuals. La funció artística, educativa, musical , social de la banda justifica en escreix la recuperació de la partida.
PUBLICITAT