Junts Avançam denuncia que la demolició i la reconstrucció de l’Hotel Formentor s’ha fet sense llicència

253

La formació Junts Avançam denuncia que tant la demolició com la reconstrucció de l’Hotel Formentor s’ha fet sense llicència. Per aquest motiu, reclama que s’ordeni la paralització de les obres de l’Hotel Formentor fins que l’Ajuntament no aprovi el projecte de demolició i  de reconstrucció.

Fa un temps, Junts Avançar va alertar i denunciar públicament de la demolició integral de l’Hotel Formentor, a pesar que just comptava amb llicència de reforma i d’ampliació, confiant que l’Ajuntament actuaria per restablir la legalitat.

Davant la inacció municipal, el mes passat  el grup municipal de Junts Avançam va presentar un escrit formal de denúncia davant l’Ajuntament, on després d’exposar els fets esdevingut al darrers mesos, reclamava l’aplicació la Llei d’Urbanisme i el PGOU en el cas de l’Hotel Formentor.

Els fets: demolició integral de l’Hotel

L’edifici de l’Hotel Formentor (edificat a partir del 1929) ha estat esbucat en la seva totalitat, sense estar emparada, aquesta demolició integral, amb cap llicència ni cap projecte de demolició d’acord amb el que estableix la normativa vigent, entre ells la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears o el mateix Pla General d’ordenació Urbana de Pollença

PUBLICITAT

Aquestes són les dues llicències que té l’Hotel.

L’Ajuntament ha anat atorgant diversos llicències als projectes entre elles:

a)      Projecte de reforma d’establiment turístic Hotel, que va obtenir llicència municipal al projecte bàsic a través de Decret de batlia de dia  25 de novembre del 2020 i al projecte d’execució aprovat mitjançant, decret de batlia de dia 21 de Juny del 2021

b)      Modificació del projecte de reforma i projecte d’ampliació de l’Hotel Formentor, que va obtenir llicència mitjançant decret de batia de dia 6 de maig del 2022 (projecte bàsic)

Incomplint les determinacions de la llicència.

Cap dels dos projectes inclou la demolició integral de l’edifici objecte de reforma (reforma se contradiu amb demolició total), ni hem pogut observar ni trobar l’existència del projecte preceptiu de demolició ni cap llicència municipal que habiliti aquesta demolició integral.

Aquest fet suposa l’incompliment de la distinta normativa urbanística vigent al nostre municipi, en concret:

a)      Incompliment de la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears.

En concret l’article 146 de la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears, diu que:

Està subjecta a llicència urbanística municipal prèvia, sempre que no estiguin subjectes al règim previst a l’article 148 d’aquesta llei, la realització dels actes següents:

……..

f) La demolició total o parcial de construccions i edificacions. .

b)      Igualment suposa un incompliment del PGOU de Pollença, ja que la Norma 19, quan parla de les obres subjectes a llicències , al punt 7 assenyala als Derribos y demolicions, totales o parciales

Infracció Urbanística greu

L’article 163.c de la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears, considera una infracció greu.

 Executar, fer o desenvolupar actes de parcel·lació urbanística, d’urbanització, de construcció o d’edificació i d’instal·lació o qualsevol altre de transformació o ús del sòl, del vol o del subsòl, subjectes a llicència urbanística, a comunicació prèvia o a aprovació, i que s’executen sense aquestes o que en contravenen les condicions, llevat que siguin de modificació o de reforma i que, per la seva entitat menor, no necessitin projecte tècnic, en el qual cas tenen la condició d’infracció lleu

Per tant s’ha aplicar les determinacions de la pròpia Llei:

a)   La suspensió de les obres

b)   La incoació d’un expedient de disciplina urbanística

c)      L’aplicació de la sanció corresponent d’acord amb la Llei.

PUBLICITAT