JA ES PODEN SOL·LICITAR LES AJUDES PER A MATERIAL ESCOLAR

144

Les subvencions i ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2020/2021 ja es poden sol·licitar. El termini de presentació de sol·licituds s’ha obert avui, 26 de febrer, i es tancarà el proper 12 de març.

Davant la situació de crisi econòmica derivada de la covid-19, l’ajuntament de Pollença, a través de l’àrea d’Educació, va decidir convocar una baca per a subvencionar l’adquisició de llibres de text, material escolar obligatori (inclosos mitjans electrònics) i/o quota de material per al curs 2020-2021 a les famílies amb infants que cursen educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat, a centres educatius del municipi de Pollença.

A més a més, per poder sol·licitar aquestes ajudes, cal estar empadronats al municipi de Pollença i s’han de comprometre a facilitar la reutilització dels llibres i dels materials escolars, susceptibles de ser reutilitzats, pels
quals siguin subvencionats. Si el centre escolar on estan matriculats els alumnes o l’APIMA, no compta amb programa de reutilització de llibres de text i material escolar obligatori, els llibres o material escolar obligatori susceptible de ser reutilitzat es dipositarà al centre en acabar el
curs escolar.

A més a més, els sol·licitants han d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social, l’Estat i l’Ajuntament de Pollença. I no s’han de trobar sotmesos a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques.

PUBLICITAT

Poden sol·licitar les subvencions el pare, la mare o qui tingui la tutoria legal i figuri al padró de Pollença en representació de l’infant que
també haurà de figurar al padró de Pollença, i haver formalitzat la matrícula a algun dels diferents nivells d’Educació Infantil, Primària,
Secundària i Batxillerat.

Com s’ha dit abans les activitats subvencionables inclouen la compra de llibres de text, però també llibres de lectura obligatoris, material escolar i/o quota de material escolar amb la finalitat de donar suport econòmic a les famílies del municipi de Pollença.

El nombre i la quantia de subvencions, s’establirà en funció de la quantitat d’alumnes amb sol·licitud aprovada per la Comissió de Valoració i
el total de l’aplicació pressupostària destinats a tal fi. Les beques no excediran en cap cas el 80 per cent del cost de la despesa subvencionable.

L’ajuntament de Pollença destina un pressupost de 20.000 euros a la convocatòria d’aquesta subvenció per a la compra de material escolar per al curs 2020/2021.

PUBLICITAT
PUBLICITAT