ES PROHIBEIXEN ELS PAGAMENTS EN EFECTIU DE MÉS DE 1.000 EUROS ENTRE EMPRESARIS

602

Fins ara, un empresari només podia pagar en efectiu a un altre empresari menys de 2.500 euros, però a partir del diumenge 11 juliol, amb l’entrada en vigor de la Llei 11/2021 del 9 de juliol de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, només es pot pagar fins a 1.000 euros. Qui a partir d’ara faci pagaments o cobri en efectiu quantitats superiors a aquesta quantitat, haurà de fer front a sancions del 25% de la quantia pagada. Això sí, si una de les parts que intervenen a l’operació comercial fraudulenta, denuncia a l’altra banda, quedarà exempta de responsabilitat.

L’objectiu d’aquesta llei segons la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, és “tenir la traçabilitat de totes les operacions” i minimitzar així el frau fiscal.

El punt 1 de la llei que limita els pagaments en efectiu queda redactat així “No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. No obstante, el citado importe será de 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional”. Això s’aplicarà a tots els pagaments posteriors a l’entrada en vigor de la llei, maldament siguin d’operacions anteriors a l’inici de la limitació.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT