EN UNA TEMPORADA INCERTA, EL PI DEMANA PROTECCIÓ PER ALS HABITATGES TURÍSTICS

267

Com ja ho va ser la de 2020, la temporada turística de 2021 estarà marcada per la incertesa pròpia de la pandèmia de la covid-19. Per això i aprofitant que aquests dies el Govern de les illes Balears ha anunciat mesures excepcionals per al sector turístic, el grup parlamentari d’El Pi, a petició d’El Pi-Pollença, ha presentat una proposició no de llei (PNL) al Parlament demanant protecció per als Habitatges Turístics Vacacionals (HTV).

El grup parlamentari d’El Pi ha instat al Govern de les illes Balears a “impulsar els acords o modificacions que corresponguin per a suspendre i prorrogar automàticament el cobrament de l’anualitat 2021 derivada de la compra de places d’allotjaments i habitatges turístics de manera que el termini pel pagament s’allargui un any més”.

A més a més, també ha sol·licitat que el Govern de les illes Balears impulsi “les modificacions jurídiques que permetin que tots els establiments que enguany havien de presentar autoavaluacions, plans de modernització o acreditacions de qualitat tenguin un any de pròrroga automàtica sense necessitat de fer cap tràmit”.

Mesures excepcionals sobre estades turístiques

Aquest dilluns 22 de març, el Govern de les illes Balears va aprovar la rebaixa de la liquidació de l’impost sobre estades turístiques de 2020, a la qual s’aplicarà una reducció dels mòduls vinculada a la disminució de l’ocupació. D’aquesta manera, s’amplien les mesures excepcionals per adequar-ne l’aplicació a les circumstàncies extraordinàries derivades de la pandèmia de la covid-19.

PUBLICITAT

El decret llei de mesures excepcionals urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears aprovat aquest dilluns completa l’adaptació de la liquidació de l’impost corresponent a 2020, quan l’activitat turística va disminuir per efecte de la pandèmia de la covid-19. Aquesta rebaixa s’aplicarà als establiments turístics acollits al règim d’estimació objectiva del tribut.

El Decret llei incorpora noves mesures per adequar la liquidació de 2020 —quanties ja abonades pels visitants als establiments d’allotjament— a la caiguda de l’ocupació dels establiments l’any passat. A més a més, també ajorna la liquidació al proper mes d’octubre, quan habitualment s’hauria d’haver fet el gener, i després que mitjançant la Llei de pressuposts d’enguany s’hagués ajornat fins el mes de maig de 2021.

D’aquesta manera, s’amplien les mesures de caràcter excepcional ja adoptades pel Govern al llarg del darrer any en el cas dels establiments acollits al règim d’estimació objectiva amb l’objectiu d’adaptar l’aplicació de l’impost a les circumstàncies excepcionals derivades de la pandèmia i evitar les distorsions que podien generar els càlculs estimatius d’anys passats per la situació provocada per la covid-19.

L’any passat es va suprimir aquest ingrés

L’any passat, aquests establiments ja no varen haver de fer el pagament anticipat del mes de setembre, atès que el Govern va suprimir aquest ingrés a compte, i, per tant, la liquidació de 2020 es fa enguany. El Decret llei aprovat aquest dilluns ajorna la liquidació a octubre i complementa les mesures de revisió dels mòduls d’aquest règim previstes en una ordre —actualment en tràmit d’audiència— de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors.

Aquests canvis afecten el règim d’estimació objectiva del tribut. Els establiments poden liquidar l’impost sobre estades turístiques, que paguen directament els visitants als establiments, de dues maneres: a través del règim d’estimació directa o del règim d’estimació objectiva. En el primer, les empreses fan la liquidació trimestral a partir dels ingressos efectivament rebuts dels turistes als quals han allotjat.
En el règim d’estimació objectiva es determinen els ingressos indirectament. En aquest règim, els establiments anticipen un ingrés a compte que anualment s’havia de fer el setembre a partir de la previsió dels ingressos de l’impost per a tot l’any, mitjançant un càlcul i un sistema de mòduls tenint en compte dades d’activitat d’anys anteriors.

Revisió dels mòduls

En aquest règim, en la liquidació de 2020, a més de quedar ajornada a octubre, s’aplicarà una revisió dels mòduls, amb la qual es redueixen de manera proporcional a la menor ocupació dels establiments de 2020 respecte de 2019, a cada illa i categoria, ateses les circumstàncies excepcionals que afecten greument l’activitat turística, com preveu el decret de desenvolupament de la llei reguladora d’aquest impost.

En el cas dels establiments que, per diverses raons, poden haver sofert més desviació en la seva ocupació, el Decret llei aprovat dilluns habilita un procediment extraordinari per a la reducció individualitzada dels mòduls aplicables en aquest règim als establiments que hagin tingut al llarg de 2020 una ocupació mitjana inferior al 18,5 per cent de les seves places, sempre que l’ocupació mitjana del conjunt dels establiments explotats pel mateix subjecte passiu sigui inferior també a aquest 18,5 per cent.

Sobre la liquidació de 2021

Amb vista a la liquidació de l’impost corresponent a l’activitat de 2021, el Govern també ha suprimit enguany l’ingrés a compte que altres anys s’havia de fer el setembre en el règim d’estimació objectiva —com ja es va fer per a 2020, de manera que s’haurà d’efectuar el 2022, tal com va establir el Decret llei 1/2021 validat pel Ple del Parlament al final del passat mes de febrer.

Juntament amb aquesta mesura, enguany també s’ha facilitat la possibilitat, per als empresaris que ho decideixin, de canviar de règim d’estimació, amb una ampliació del termini per passar del d’estimació objectiva al de directa, i a la inversa. Fins ara, s’havia de triar el règim abans del 31 de desembre de l’any anterior, i romandre dos exercicis en el mateix règim. Enguany es pot fer el canvi fins al 31 de març i la permanència en el règim triat serà només d’un any.

D’altra banda, el Decret llei introdueix una altra mesura específica en l’àmbit de la taxa fiscal sobre el joc, per tal d’evitar una càrrega tributària deslligada de l’activitat real, i introdueix una bonificació temporal, vinculada al recent període de tancament a causa de la covid-19. En concret, s’estableix una bonificació del 75 per cent en el pagament de la fracció del segon trimestre de 2021 de la taxa sobre el joc en determinats casos (màquines recreatives o d’atzar), als quals en circumstàncies normals s’apliquen quotes fixes anuals que s’abonen independentment de la seva activitat.

PUBLICITAT
PUBLICITAT