ELS DELEGATS DE PERSONAL D’EMSER DENUNCIEN DISCRIMINACIONS I ARBITRARIETATS

309

A través d’una nota de premsa, els delegats de personal d’EMSER 2002 denuncien l’empresa municipal per incompliments i arbitrarietats. Per això, “iniciam els tràmits per demandar l’empresa municipal per l’incompliment del conveni. 

Després de 3 intents de regularitzar mitjançant la negociació col·lectiva, és a dir  a través del diàleg i la concertació social, l’incompliment del conveni col·lectiu en matèria d’ascensos, els Delegats de Personal hem posat en coneixement els fets  als serveis jurídics dels respectius sindicats, CGT i CCOO, per a què emprenguin les accions legals pertinents. 

Els delegats de personal de l’empresa municipal de Pollença, EMSER 2002,  després d’haver convocat en va, ja que aquesta no es va dignar a presentar-se a les reunions convocades, a l’empresa per a posar solució a l’incompliment del Conveni expressat decidirem presentar una al·legació davant el ple en contra de  la plantilla de la mercantil per aquests incompliments; la sorpresa ha estat veure  que en l’informe de la TAG de l’Ajuntament que desestima aquesta al·legació es diu que “respecte la manca de negociació de la plantilla prèvia a la seva  aprovació, s’ha d’indicar que consta que es va donar trasllat de l’esborrany de la  plantilla als representants de personal amb data de 26 de febrer de 2021, amb antelació més que suficient a l’aprovació de la proposta de plantilla, per part  del Consell d’Administració de l’empresa municipal, prèvia a la seva elevació al  ple, òrgan competent per a la seva aprovació.” sense fer constar que els  representants dels treballadors emetérem, dia 4 d’abril de 2021, pressuposem que aquesta informació li va ser ocultada a la tècnica de l’Ajuntament, informe  desfavorable sobre la plantilla rebuda -que va ser totalment diferent a la plantilla  presentada al Consell d’Administració- sol·licitant, novament, la negociació  d’aquesta. 

Si no fos suficient, tant el Consell d’Administració de l’empresa municipal com el  Ple de l’Ajuntament de Pollença han aprovat la plantilla de personal d’EMSER  2002 on es reconeixen les retribucions anuals totals a dos treballadors que són  conductors a unes categories superiors, encarregat i capatàs de fems, per una  qüestió d’amistat, o de confiança, com eufemísticament diu el gerent de  l’empresa, sense haver passat cap dels procediments d’ascensos establert ni haver demostrat que reuneixen els requisits acadèmics, d’altra banda uns altres 8 treballadors que duen a terme tasques de superior categoria no se’ls  reconeix damunt plantilla les retribucions anuals totals, per tant ho cobraran íntegrament -a diferència dels de “confiança.” 

PUBLICITAT

Amb tot això, els delegats de personal hem tornat a convocar, a data 5 de juny  de 2021, a l’empresa per a donar una darrera oportunitat a resoldre el conflicte  a través de la negociació col·lectiva, però aquesta ha tornat, amb actitud  inquisidora, a reclinar aquesta via de resolució del conflicte en matèria  d’ascensos per tant sols ens queda el jutjat per resoldre’l.”

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT