EL PLE ORDINARI S’AVANÇA A DIMECRES

176

Tradicionalment, els Plens ordinaris a l’ajuntament de Pollença s’han celebrat el darrer dijous de cada mes. Fa tres anys amb el canvi de consistori, els Plens ordinaris pasaren a ser cada dos mesos, concretament els mesos imparells, però es continuaven fent en dijous. Amb l’inici de l’any 2022, el Ple ordinari de gener se celebrarà demà, dimecres 26 de gener, a partir de les 19 hores, a la Sala de Plens de l’ajuntament de Pollença.

Pel que fa als assumptes inclosos a l’ordre del dia, són aquests:

Part resolutiva

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 56/2022. Dictamen per a l’aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 3. Expedient 105/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1-2022
 4. Expedient 270/2022. Proposta per a la modificació del punt tercer de l’Acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada dia 30 de novembre de 2017 d’aprovació definitiva de la cessió gratuïta del bé immoble patrimonial, situat en el carrer Cecili Metel, 69 de Pollença, a favor del Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut) per a la construcció d’un nou centre de salut en el municipi, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia
 5. Expedient 289/2022. Proposta per a l’aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2022, sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a
  despeses generals, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia
 6. Expedient 170/2022. Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local(LRSAL) i principals anomalies d’ingressos any 2021.
 7. Expedient 175/2022. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per a la cessió de superfícies al Govern de la CAIB i altres mesures de foment de l’autoconsum amb energia verda
 8. Expedient 177/2022. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per un projecte de senyalització i condicionament del camí de Síller a la Cala Sant Vicenç (camí 135 i 148 del Catàleg de Camins del terme municipal de Pollença)
 9. Expedient 178/2022. Moció conjunta presentada pels grups municipals Junts Avançam, Alternativa per Pollença i Unides Podem per a l’aprofitament de la subvenció per a la creació d’una escoleta pública d’educació infantil de 0-3 anys al nucli de població de Pollença
 10. Expedient 179/2022. Moció presentada pel grup municipal El Pi – Proposta per les Illes Balears per un sistema de finançament just per les Illes Balears
 11. Proposta / Mocions d’urgència

Activitat de control

 1. Informació de Batlia
 2. Dació de compte de resolucions de Batlia
 3. Precs i preguntes
PUBLICITAT
PUBLICITAT