EL PLE D’AVUI APROVARÀ DEDICAR EL 2022 A COSTA I LLOBERA

159

Avui, dijous 30 de setembre, a les 19 hores, a la Sala de Plens de l’ajuntament de Pollença, se celebrarà sessió plenària amb caràcter ordinari.

Durant el Ple Ordinari de Setembre, es tractarà sobre les següents qüestions:

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2. Expedient 4169/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4-2021
 3. Expedient 4126/2021. Dictamen per a l’aprovació provisional, si procedeix, de la modificació (suspensió) de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o d’esplai, situats a terrenys d’ús públic local
 4. Expedient 4015/2021. Dictamen per a l’aprovació provisional, si procediex, de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus
 5. Expedient 3798/2021. Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) i principals anomalies d’ingressos any 2021
 6. Expedient 4145/2021. Presa en coneixement de l’informe definitiu emès per part de la Intervenció en data 6 de setembre de 2021 de control financer relatiu a les actuacions consistents en la comprovació de la carrera professional horitzontal dels empleats públics de l’Ajuntament de Pollença
 7. Expedient 3490/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença per a la gestió d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària
 8. Expedient 3191/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de l’elecció del càrrec de jutge/essa de pau substitut/a
 9. Expedient 4103/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedei, de la
  declaració Any Costa (octubre 2021 – octubre 2022) en memòria de Miquel Costa i Llobera en el 100è aniversari de la seva mort
 10. Expedient 3180/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la sol·licitud al Consell Insular de Mallorca de l’inici del procediment per l’assumpció de la titularitat i gestió del servei de residència permanent de persones majors (Residència Social Sant Domingo) de conformitat amb el que disposa l’apartat 2 de la disposició addicional segona de la Llei 3/2017, de 7 de juliol
 11. Expedient 4186/2021. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, de la declaració d’entitats d’interès públic municipal per fer ús gratuïtament de les instal·lacions esportives municipals per a l’exercici 2021-2022, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia
 12. Expedient 4370/2021. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l’accès a l’esport de competició i realització d’activitats esportives 2021, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia
 13. Expedient 4274/2021. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per al futur espai municipal de COWORKING al polígon de Pollença
 14. Expedient 4304/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam sobre la situació actual de les dones i nines a l’Afganistan
 15. Expedient 4313/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam pels aparcaments de Formentor
 16. Propostes / Mocions d’urgència
 17. Expedient 4226/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Pollença presentada per Pere Josep Coll Torrendell (Alternativa per Pollença)

B) Activitat de control

PUBLICITAT
 1. Informació de Batlia
 2. Dació de compte de resolucions de Batlia
 3. Precs i Preguntes

Any Costa i Llobera

Amb motiu del centenari de la mort del poeta pollencí Miquel Costa i Llobera, l’Ajuntament de Pollença aprovarà en el Ple d’avui declarar el 2022 com a Any Costa i Llobera. Tot i amb això els actes s’encetaran ja el 16 d’octubre de 2021, quan es compliran 99 any des del decès de qui fou declarat Fill Il·lustre de Pollença l’any 1900.

Entre el 16 d’octubre de 2021 i el 16 d’octubre de 2022, l’Ajuntament durà a terme diferents actes, tant institucionals com culturals, per posar en valor i donar a conèixer la trajectòria i personalitat d’un dels representants més importants de la Renaixença catalana.

Entre les activitats previstes per commemorar el centenari de la mort de Costa i Llobera, l’Ajuntament avança una ruta literària entre Pollença i Artà per visitar als principals indrets que li inspiraren els seus poemes. Aquesta ruta es podra fer en format presencial, però també virtual que es publicarà en línia de manera que les persones interessades puguin fer la visita lliurament.

També està previst dur a terme un cicle de conferències conduïdes per especialistes que tractaran sobre la figura i l’obra literària, religiosa i espiritual del pollencí Miquel Costa i Llobera.

I una exposició a Can Llobera que, amb el títol de “Viatge a Palestina”, es mostrarà el resultat d’un viatge que Costa i Llobera emprengué juntament amb el seu oncle Pere Llobera i la poetessa Maria Antònia Salvà el 1906. En aquesta mostra, s’exposarà el manuscrit original de Pere Llobera que es conserva a l’ajuntament de Pollença. L’exposició tendrà un doble objectiu: explicar el concepte de viatge en temps de Miquel Costa i Llobera i, a l’hora, endinsar-se en la literatura de viatges en el seu temps.

Finalment, l’Ajuntament anuncia que el celler Can Axartell ha manifestat la seva intenció de participar en l’homenatge a Costa i Llobera amb l’etiquetatge del seu vi “Artist” amb una imatge d’El Pi de Formentor obra de Dionís Bennàssar.

Aquestes són algunes de les activitats que es duran a terme amb motiu de l’Any Costa que es presentarà el proper 8 d’octubre, a la plaça Vella de Pollença en un acte conjunt entre l’Ajuntament, el Bisbat i la Fundació Rotger Villalonga. Així, durant tot el període que comprèn del 16 d’octubre de 2021 al 16 d’octubre de 2022 es comptarà també amb la col·laboració de diverses institucions com el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Alcúdia per dur a terme les diferents activitats.

Sobre Costa i Llobera

Miquel Costa i Llobera va néixer a Pollença el 10 de març de 1854 i va morir a Palma el 16 d’octubre de 1922. Fill il·lustre de totes dues localitats, fou un sacerdot de vida modèlica i aspirant a la perfecció, amb una destacada formació en teologia obtinguda a Roma (1885-1888). Fou un dels membres més destacats de l’Església mallorquina de finals del segle XIX i principis del XX, on coincidí amb el bisbe Pere Joan Campins, i fou nomenat Canonge de la Seu de Mallorca.

Costa destacà també en el camp de la cultura, fet pel qual és considerat un dels prohoms de la fase final de la Renaixença i un dels grans poetes en llengua catalana de tots els temps, amb obres de reconegut prestigi com ara “El Pi de Formentor” (1875) o Horacianes (1906). Va obtenir diversos guardons en els Jocs Florals de Barcelona, i fou membre de la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua i de l’Institut d’Estudis Catalans (1919).

PUBLICITAT