EL GOB VEU IRREGULARITATS EN LA LLICÈNCIA D’OBRES DE L’HOTEL FORMENTOR I DEMANA QUE ES REVOQUI

335
Vial per a vianants que s’hauria d’haver cedit segons PGOU i tancat per l’Hotel Formentor.

El GOB ha enviat escrit a l’Ajuntament de Pollença demanant la revocació de les llicències per a la reforma integral de l’Hotel Formentor i també de les llicències de segregació de parcel·les. Així com els actes de cessió i recepció de terrenys per considerar que aquestes llicències i actes no s’ajusten al planejament urbanístic vigent, el PGOU de 1990.

El PGOU determina que la totalitat del sòl urbà de Formentor forma part d’un sol polígon d’actuació urbanística sobre el qual s’havia de redactar, aprovar i executar un projecte d’urbanització i de dotació de serveis per tal que es poguessin obtenir la condició de solar edificable.

A més, el PGOU diu que una vegada realitzades les obres d’urbanizació, se cediran gratuïtament els espais lliures i vials.

Per a concedir una llicència d’obres en sòl urbà és un requisit imprescindible que els terrenys tenguin la condició de solar. Segons la norma 107 del PGOU la condició de solar solament s’adquireix si es disposa d’accessos rodats pavimentats, encintat de voravia, xarxa d’energia elèctrica, xarxa d’evacuació d’aigües residuals i xarxa de distribució d’aigua potable.

PUBLICITAT
Vials urbans sense pavimentar ni clavegueram ni voravies ni enllumenat públic.

A dia d’avui no s’han aprovat ni els projectes de reparcel·lació ni els projectes d’urbanització i de dotació de serveis els quals han d’afectar a la totalitat del polígon d’actuació del sòl urbà de Formentor i a totes les parcel·les existents. Solament pel que fa a l’amplada dels vials a cedir, prevista de vuit metres, ja afectaria a totes les parcel·les.

Així i tot, l’Ajuntament de Pollença ha obviat tota la normativa urbanística, tractat a les propietats de l’Hotel Formentor aïlladament de la resta del sòl urbà, acordant i acceptant unes cessions de terrenys que tampoc compleixen amb les determinacions previstes en el PGOU, ja que falten molts de terrenys corresponents a vials i els que suposadament s’han cedit continuen tancats i inaccessibles per a l’ús públic.

Un altre cas destacable són els terrenys destinats a aparcament públic. En tot el sector urbà de Formentor solament es contempla una zona d’aparcament públic, allà on hi ha l’existent, ja que en el planejament no es preveuen àrees d’aparcaments als vials donada la seva amplada i haver de ser obligatòriament de doble sentit. Els aparcaments públics formen part del sistema viari segons la norma 33.1 del PGOU, tal com es grafia al plànol 4.4 de l’ordenació del sòl.

Entrada a l’aparcament públic en que l’Ajuntament n’impedeix el seu ús lliure i gratuït.

Segons l’Ajuntament de Pollença els terrenys de l’aparcament de Formentor foren cedits per la propietat i l’Ajuntament en va prendre possessió lliure de càrregues el dia 17 de juny d’enguany. Ara bé, la realitat és que a dia d’avui l’aparcament segueix essent explotat per l’Hotel Formentor i l’Ajuntament de Pollença no n’ha pres possessió del mateix, obligant als visitants de la zona a haver de pagar per aparcar en un domini públic municipal viari que ha de ser lliure i gratuït.

Prova que l’Ajuntament encara no n’ha pres possessió és que no ha retirat les cadenes que n’impedeixen el trànsit als vehicles per a poder-ne fer ús.

Davant les nombroses irregularitats urbanístiques comeses per l’Ajuntament de Pollença és pel que s’ha sol·licitat la revocació de les llicències concedides.

PUBLICITAT