El BATLE NEVADO REPARTEIX CÀRRECS I RETRIBUCIONS

1073

Gracià Sánchez

La sessió plenària de l’Ajuntament de Pollença d’avui 11 d’agost, és, sobretot, per a la
distribució dels diversos càrrecs de responsabilitat i canvis de retribucions que afecta al
consistori després del canvi de batlia de la setmana passada. Així les coses els principals
punts són:

Dació de compte de les resolucions de Batlia en matèria de nomenament de tinent
de batle, membre de la Junta de Govern Local i delegació d’atribucions.

El batle Nevado ha nomenat com a titular de la 1ª Tinença de Batlia al regidor Bartomeu
Cifre Ochogavia. La resta de tinent de batle seguiran talment com fins ara.
Igualment es delega en Bartomeu Cifre Ochogavia l’exercici de les atribucions
corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió dels serveis administratius
municipals de les àrees d’Urbanisme; Personal i oficines; d’Assistència Ciutadana;
Ràdio Pollença; Museu municipal i Festival de Pollença.
També es delega en la regidora Bianca M. Aguilar Ryan l’exercici de les atribucions
corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió dels serveis administratius
municipals de l’àrea del Mercat del Port de Pollença i Delegació especial del Port de
Pollença, a més de les que ja se li havien fet anteriorment.
A la resta de regidors se’ls ratifiquen les delegacions fetes anteriorment.

Determinació de càrrecs amb dedicació i retribucions corresponents.
Pel que fa a les retribucions, l’intercanvi entre el batle i 1r tinent de batle fa que hi hagi
un intercanvi de retribucions, així els canvis fixats són que el 1r Tinent de Batle,
Bartomeu Cifre Ochogavia, tendrà una dedicació exclusiva de 48.288,96 euros anuals. I
la dedicació exclusiva del batle, Andrés Nevado, serà de 55.637,31 euros anuals. La
resta de retribucions seguiran com fins ara.

PUBLICITAT

L’Ajuntament de Pollença, a més a més, també donarà d’alta o modificarà el règim
general de la seguretat social els membres de la corporació que exerciran tals càrrecs en
règim de dedicació exclusiva, assumint l’Ajuntament el pagament de les quotes
empresarials que corresponguin, essent la seva percepció incompatible amb la de
qualsevol altra retribució amb càrrec als pressuposts de les Administracions Públiques i
dels ens, organismes autònoms i empreses d’elles dependents i qualsevol altra que així
determini la legislació vigent.

Nomenament de representants de la Corporació en altres òrgans col·legiats:
Pel que fa als representants municipals en aquests organismes queda així:
El Batle, Andrés Nevado, serà el representant municipal a:Autoritat de Gestió del
paratge natural de la Serra de Tramuntana; Consorci per a la Millora de les
Infraestructures; Consorci d’aigües de les Illes Balears; Mancomunitat de Tramuntana.
Bartomeu Cifre Ochogavia és nomenat representant titular a: Federació d’Entitats
Locals (FELIB); Òrgan rector de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació
del sector UP-3 PGOU Golf can Porquer; Òrgan rector de la Junta de Compensació del
sector UP-4 A PGOU Polígon Industrial; a la Comissió Paritària Text Articulat
Condicions de Treball.
Pel que fa al Comitè de Seguretat, Salut i Higiene com a vocals representants titulars a
Andrés Nevado Rodríguez i al regidor Bartomeu Cifre Ochogavia; a la Mesa General
Negociació Empleats Públics (funcionaris i laborals) com a president titular al batle-
president Andrés Nevado Rodríguez i com vicepresident al regidor delegat de Personal
Bartomeu Cifre Ochogavia; a la Mesa General Negociació Funcionaris: com a president
titular al batle-president Andrés Nevado Rodríguez i com vicepresident al regidor
delegat de Personal Bartomeu Cifre Ochogavia; Comissió Paritària Conveni Col·lectiu
Personal Laboral: com a vocals representants titulars al batle-president Andrés Nevado
Rodríguez i al regidor delegat de Personal Bartomeu Cifre Ochogavia; a la Comissió
Negociadora Conveni Col·lectiu Personal Laboral: com a vocals representants titulars al
batle-president Andrés Nevado Rodríguez i al regidor delegat de Personal Bartomeu
Cifre Ochogavia.

PUBLICITAT