DEMÀ, PLE EXTRAORDINARI

148

Demà, dijous 29 d’abril, a les 16’30 hores, a la Sala de Plens, hi haurà un ple extraordinari durant el qual es durà a aprovació inicial els pressupostos de 2021 i també es debatrà l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis i realització d’activitats de l’Escola  de Música de Dansa de Pollença.

De fet, el motiu d’aquesta sessió plenària amb caràcter extraordinari senyla “la necessitat de disposar del pressupost general, així com el tractament d’altres assumptes que ja poden ser objecte de resolució”.

tot i ser un ple extraordinari, l’ordre del dia preveu acabar amb un torn de precs i preguntes. Entre els assumpte a tractar, hi ha:

1.- Expedient 2005/2021. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, del  pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2021.

PUBLICITAT

2.- Expedient 2033/2021. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de la  modificació de crèdit núm. 15-2021, sota la modalitat de crèdit extraordinari i  suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

3.- Expedient 299/2021. Dictamen per a la resolució de les reclamacions i  aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’Ordenança fiscal  reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residu.

4.- Expedient 82/2021. Dictamen per a la resolució de les reclamacions i  aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis i realització d’activitats de l’Escola  de Música de Dansa de Pollença.

5.- Precs i preguntes.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT