CONSEQÜÈNCIES DE L’ATAC DE DRAGUT

684


Imatge d’un rescat d’esclaus per part dels frares mercedaris.

Antoni Domingo Pons/ Juan M. Torres Velasco

Al Curs d’Història de Pollença corresponent a l’any 2016, que va tractar del Dia de la Desgràcia, en referència a l’atac del pirata Dragut a aquesta vila el 1550, vàrem tenir l’oportunitat de descriure, en la nostra conferència, el que va ocórrer aquell fatídic dia 31 de maig.

En propers articles mirarem de deixar constància de tots els fets relatius a aquesta acció bèl·lica, però avui només ens referirem als moments finals i posteriors a la mateixa.

Morts als dos bandols i raptes

El resultat de la batalla foren entre 40 i 50 pirates morts (segons el notari pobler Morro o l’historiador manacorí Binimelis), respectivament. Per la banda cristina els morts foren (segons Morro) 20 homes i 30 dones “casi velles”, i se’n dugueren 132 ànimes. Per la seva banda, Binimelis fa un “totum revolutum” i diu que entre morts i presos foren 130.

PUBLICITAT

Més o manco aquest és el relat dels fets que han escrit la majoria d’historiadors, seguint la narració de Binimelis i descartam altres autors que ja varen ser desacreditats al seu moment.

Un possible rescat de captius

Després de l’atac. Dragut va rodejar l’illa i se’n va anar fins a Cabrera, com si volgués anar de bell nou a la costa peninsular. Dia primer de juny, a Cabrera va desembarcar l’artilleria, arrasà el castell i va esclavitzar la guarnició (pareixia que havia de desfogar-se de la derrota soferta a mans dels pollencins).

Com era habitual a l’època, i senyalat per l’historiador Eloy Martín Corrales, és possible que empressin la illa com a lloc de rescat de captius; el cert és que, segons algunes fonts, varen descansar uns 10 dies i després partiren cap a Sardenya.

Les despeses ocasionades per l’assalt

Del llibre del clavari pollencí Joan Torandell (1550-1551) podem extreure moltes dades fiables sobre les despeses que s’ocasionaren per l’assalt.

Hem calculat que les despeses que figuren com a extraordinàries en aquest llibre, relacionades amb la vinguda de Dragut, pugen a un total de 602 lliures i 8 sous, una quantitat molt important a l’època.

Una part es dedicà a portar dos esclaus moros a Ciutat per a la seva venda, i un altra més al virrei. També per dur a Ciutat, en dues bísties, els 31 caps dels turcs i moros morts en aquest episodi.

Altra part d’elles estan relacionades amb el pagament dels metges i cirurgians, i de les medicines, ungüents i empastos, més roba, menjar i begudes (especialment vi), i per portar-los a diferents llocs. Els metges foren mestre Isern de Pollença; mestre Antoni Costa de Ciutat; mestre Socias d’Inca; i mestre Pere Betió de Muro. I els cirurgians o ajudants dels metges foren Toni Guilló i Bernat Mudoy, i altres dos dels que no consta el nom.

Igualment, figuren pagaments al capità Berga i més tard al capità Felip Fuster d’Inca. Per cert el 18 de maig de 1558 trobam novament aquest capità al cap de Pinar, amb 200 homes, lluitant contra els corsaris que hi havien desembarcat.

Tanmateix, el gruix de les despeses està dedicat a l’alimentació de la gent d’Inca o de Selva que “vingueren per lo socorro”, i també dels cavalls que duien. Això prova que varen quedar més de tres dies (a partir de 3 dies la Universitat havia de fer-se càrrec de les despeses). Segurament quedaren per intentar rebutjar un possible contraatac corsari, o a la recerca dels turcs que haguessin quedat a l’illa. Entre altres aliments, el d’Inca se menjaren una vedella de dos anys.

No falten les anotacions dels guanys per la roba que arreplegaren als moros, que no trobaren els propietaris, i que va ser venuda als encants; per la construcció de barraques per estar les guardes i els talaiers, com ara als Beguins, a Santuïri, a la mar a la Roca [de Llenaira] (que posteriorment es va cremar i va haver de ser reconstruïda), a Sant Vicenç i a la Punta. I també al Morral [de Bóquer], que era caiguda, i a un lloc que no hem pogut traduir ben bé (però pareix que posa “església”) per a estar la guarda dels rossins.

Altres despeses: plom, metxes, pólvora…; adobament del camí de la mar, a la zona de la Punta; igualment per adobar el pont de l’Arboçar i l’empedrat de l’entrada de la vila pel carrer de Ciutat; arreglos del rellotge i del tambor; compra de sis corns per els que fan guàrdia (un perhom) i un corn per a la gent d’Inca.

Els danys personals

Dels diferents documents consultats hem pogut esbrinar els noms d’algunes persones que varen morir aquest dia, o que foren ferides, o captivades pels corsaris d’en Dragut.

Morts: Bernardí Melià, honor Llorenç March, Bernat Roger paraire, Joan Torres (cosí de Joan Mas)…

Ferits: Jaume Roger…

Captius: Joana Campamar (viuda de Bernardí Melià), honor Antoni Caynes, una filla de Bartomeua Fonoya (dona de Jaume Fonoy), Elisabeth Salas viuda, Perot Cifre fill de Pere Cifre, Joan Suau…

Una de les tragèdies familiars va ser la de Pere Cànaves, que va ser captivat i duit a Alger, juntament amb un fill de 4 anys i de dues filles donzelles, i que la seva dona Esperança va resultar morta. Sabem que el seu gendre Pere Campamar “de Síller”, havia rebut una carta de Pere Cànaves, escrita el 20 d’octubre del mateix any, en la que demanava se li donessin garanties de 100 escuts a Joan Visco, mercader de mar, pel seu rescat.

Una altra de les tragèdies personals, però que va tenir un final feliç, és el cas de Johaneta, muller de Pere Pont, que quan fa l’inventari dels seus bens, dia 28 de febrer de 1551, explica “Captivada pels moros o pels cruels turcs de Dragut i després per la misericòrdia de Déu omnipotent vaig ser arravatada del pirata i corsari per fidels mariners i cristians que virilment varen vèncer i me tragueren de la birreme en la que jo estava captiva junt amb altres i ara retornada a mi pròpia pàtria, seguint el consell, faig inventari … “(i diu que té la casa prop lo Pla de na Roca en lo terme de Castelló [actual carrer de la Roca], i que afronta amb carreró que va al pou de les Eres…) Aquest carreró avui es el carrer de Sant Jordi i el pou de les Eres estava al carrer de les Barques.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT