COMENÇA EL PROCÉS D’ADMISSIÓ A 3 ANYS, PRIMÀRIA, ESO I EDUCACIÓ ESPECIAL

121
Calendari per tramitar les matrícules per al curs 2021-22.

La conselleria d’Educació i Formació Professional va començar ahir, 3 de maig, el procés d’admissió per al curs 2021-2022. Per tant, tots els alumnes que aquest 2021 compliran 3 anys i volen incorporar-se al sistema educatiu a 4t. d’Educació Infantil, aquells que han de fer primer d’Educació Primària, primer d’Eduació Secundària Obligatòria (ESO) o Eduació Infantil, així com també aquells que volen canviar de centre tenen fins al 14 de maig per iniciar els tràmits del procés d’admissió. Atesa la situació epidemiològica, el procediment serà telemàtic, però, en casos excepcionals, es podrà fer de manera presencial.

Les previsions apunten a què al voltant de 9.000 infants de 3 anys de les illes Balears, participaran d’aquest procés.

Calendari admissió al 2n cicle d’EI (3-6) / EP / ESO / Especial:

 • Presentació de sol·licituds: del 3 al 14 de maig.
 • Publicació de les llistes provisionals: 1 de juny.
 • Reclamacions: del 2 al 4 de juny.
 • Llistes definitives: 17 de juny.
 • Matriculació al 2n cicle d’EI: del 21 al 28 de juny.
 • Matriculació a EP i EE: del 24 al 30 de juny.
 • Matriculació a ESO: del 24 de juny al 2 de juliol.

Novetats en el barem

El procés d’escolarització del curs 2021-2022 preveu tres nous criteris prioritaris per adaptar-se als criteris d’admissió redactats en la llei estatal LOMLOE, que són: alumnat nascut de part múltiple, família monoparental i condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme. Els dos primers eren complementaris en la normativa autonòmica i ara passen a ser prioritaris i s’hi afegeix la condició de víctima de terrorisme com a criteri prioritari. Això suposa canvis en l’ordre de desempat, per la qual cosa han avançat a altres criteris que anteriorment els precedien. Concretament, aquests criteris passen a tenir la següent puntuació:

 • Alumnat nascut de part múltiple: 1 punt.
 • Família monoparental: 1 punt.
 • Condició de víctima de violència masclista o de terrorisme: 3 punts.

Per altra banda, dins els criteris complementaris, i a conseqüència de l’aprovació de la LOMLOE, els criteris de centre han quedat reduïts a dos. No es pot atorgar més de 0,5 punts a una sola circumstància, tot i que es pot triar entre cap, un o dos criteris:

PUBLICITAT
 • Alumnes amb necessitats educatives especials de tipus motriu, sensorial i auditiva que optin a ocupar una plaça en algun dels centres especialment dotats i adaptats per atendre les necessitats educatives especials associades a aquestes tipologies.
 • Alumnes escolaritzats a escoletes de la Conselleria d’Educació i Formació Professional o en una escoleta de primer cicle d’educació infantil autoritzada (EI, CEI) (només per a 4t d’educació infantil).

La renda per càpita de la unitat familiar es valorarà de forma telemàtica i l’Agència Tributària Estatal subministrarà directament les dades a l’Administració educativa, per la qual cosa no s’ha de presentar cap certificat. Això continua igual que l’any passat, la novetat és que en cas que l’interessat no tengui DNI s’ha de presentar en paper la corresponent declaració de l’impost sobre la renda.

Per a l’acreditació del domicili laboral d’algun dels progenitors, en cas que s’opti a puntuació per aquest apartat, s’haurà de presentar, a més del certificat de l’empresa, un informe de vida laboral.

L’Administració educativa farà un seguiment de la validesa del contingut dels certificats mèdics que es presentin per al·legar alguna malaltia crònica de l’alumne, d’entre les contemplades en l’annex 5 de la resolució, mitjançant una comissió tècnica de valoració (Salut-Educació).

Dins l’apartat de barem de puntuació per a l’admissió als centres d’educació especial (CEE) per a les etapes d’EEI i d’EEB, s’ha eliminat el criteri de perfil de centre específic, i el quadre de puntuació queda com es detalla tot seguit:

 • Discapacitat intel·lectual greu: 5.
 • Discapacitat intel·lectual moderada: 3.
 • Discapacitat intel·lectual lleu: 2.
 • Escolarització completa: 4.
 • Escolarització combinada: 2.
 • Repetició en etapes anteriors: 1.

Canvi de sistema pel que fa al darrer criteri de desempat

El sistema de lletra de desempat se substitueix per un sorteig públic, en el qual mitjançant un programa informàtic es determinarà un número de la llista dels sol·licitants ordenats alfabèticament. El desempat es farà tenint en compte que la prioritat ve marcada per ordre alfabètic des del llinatge seleccionat.

Tota la informació es pot consultar en el lloc web del Servei d’Escolarització, Títols i Legalitzacions.

Altres processos d’admissió

Cal recordar que el Procés d’admissió al batxillerat s’obrirà el proper 14 de juny i que el d’admissió al 1r cicle d’educació infantil a centres públics i de la xarxa complementària (0-3), ja està en marxa. Amb el següent calendari:

 • Presentació de sol·licituds: del 15 de març al 31 de març.
 • Publicació de les llistes provisionals: 14 de maig.
 • Reclamacions: del 17 al 19 de maig.
 • Llistes definitives: 31 de maig.
 • Matriculació al 1r cicle d’EI: de l’1 al 16 de juny.

Es pot consultar més informació sobre l’escolarització en el 1r cicle d’educació infantil en el lloc web de l’IEPI.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT