CAMINS PÚBLICS OBERTS ES PRONUNCIA SOBRE LA SERVITUD D’ACCÉS A CALA CASTELL

528
La vall de Ternelles amb el camí, al centre, que arriba a Cala Castell.

La Plataforma Camins Públics Oberts, a través d’un comunicat emès el 22 d’octubre, es pronuncia sobre la supressió de la servitud d’accés a cala Castell del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Pollença i la Llei de Costes.

El comunicat diu així:

“La PLATAFOMA PRO CAMINS PÚBLICS OBERTS de Pollença confia que davant la tramitació de l’”Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU de la Serra de Tramuntana mitjançan la supressió de la servitud d’accés a la mar i al Castell del Rei a través del camí de Ternelles (Pol.4, Pc.649), en compliment de la interlocutòria (Auto) dictada en data 29.05.2020 per la Sala del TSJ/IB (P.O. 122/2013) (Exp. Elec. ABS 2018/1767)”, els informes preceptius i vinculants del Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte Demogràfic, paralitzin i anul·lin l’aprovació definitiva de la modificació del PGOU de Pollença i, en conseqüència, la supressió de la servitud d’accés a la mar a la platja de Cala Castell.

Ens trobam davant una modificació puntual del PGOU de Pollença imposada per una resolució judicial que ordena la supressió de la servitud d‘accés a la mar, concretament a la platja de Cala Castell, en base a un suposat incompliment del PORN de la Serra de Tramuntana. Segons estableix l’article  21.1 de la Llei de Costas les limitacions i servituds que preveu sempre han de prevaldre sobre la interposició de qualsevol acció, a la vegada  que determina que aquestes servituds seran imprescriptibles en tot cas.

PUBLICITAT

En aquest cas, ens trobam davant una servitud d’accés a la mar establerta en el PGOU de Pollença de 1990 en l’acord del Ple municipal de 23 de maig de 1990, en el tràmit d’esmena de deficiències en el sentit d’adequar-se al previst al que disposava  l’article 28.2 de la Llei de Costes i l’article 53 del Reglament General de Costas (abans article 52). Amb posterioritat aquest acord, fou avalat i restablert per la sentència del Tribunal Suprem de data 18 d’octubre de 2001, la qual en el punt cinquè del fallo establia que: “5.- Devolver las actuaciones para que respetando el acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Pollensa se le adicionen las determinaciones precisas para asegurar el uso público idóneo de los vienen afectados por la resolución impugnada.”.

Cal recordar que la resolució impugnada era la prescripció sisena de l’acord de l’Aprovació Definitiva del PGOU per la Comissió Provincial d’ Urbanisme de data 14 de setembre de 1990, que establia “Los accesos a la costa Norte deben continuar siendo privados en defensa de sus valores ambientales.”, el que equivalia a la eliminació de les servituds d’accés a la mar previstes.

Per això, consideram que segons la Llei de Costes en ser imprescriptible la servitud d’accés a Cala Castell prevista en el PGOU de Pollença i prevaldre sobre qualsevol acció judicial, aquesta no se pot suprimir.

Aquesta imprescriptibilitat l’hem posada de manifest a la Direcció General de la Costa i la Mar mitjançant un escrit perquè la tengui present a l’hora d’emetre l’informe que va sol·licitar el Ple Municipal a destemps i incomplint l’article 117.1 de la Llei de Costes per quan aquest informe s’ha de sol·licitar amb anterioritat a l’Aprovació Inicial i poder ser objecte d’informació pública. Un tràmit d’Aprovació Inicial i informació pública completament nul segons la legislació.”

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT