AQUEST SERÀ EL CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2022-2023

902

El curs 2022-2023 començarà dia 12 de setembre i acabarà el 23 de juny. Entre aquest interval de temps, hi haurà dos períodes de vacnaces (Nadal i Pasqua) i deu dies festius, dos dels quals de caràcter local.

Les vacances de Nadal començaran el 23 de desembre de 2022, en dimecrres, i acabaran el 5 de gener de 2023, en dijous. O sigui que fins al dilluns 9 de gener, els alumnes no retornaran a les aules.

Les vacances de Pasqua començaran el Dijous Sant (6 d’abril de 2023) i acabaran el divendres 14 d’abril de 2023; o sigui que fins al dilluns 17 d’abril no es reprendran les classes.

També seran festius el dimecres 12 d’octubre de 2022 (Festa Nacional); el dimarts 1 de novembre de 2022 (Dia de Tots Sants); el dimarts 6 de desembre de 2022 (Dia de la Constitució) i el dijous 8 de desembre de 2022 (Immaculada Concepció); el divendres 6 de gener de 2023 (Dia dels Reis); dimarts 28 de febrer (Festa escolar unificada); dimecres 1 de març de 2023 (Dia de les Illes Balears) i dilluns 1 de maig de 2023 (Festa del Treball).

PUBLICITAT

A aquests dies no lectius, s’han d’afegir les dues festes locals que, a Pollença, són Sant Antoni (dimarts 17 de gener de 2023) i la Patrona (dimarts 2 d’agost de 2023). Ara bé, com que la Patrona és en l’estiu, els centres educatius/Consell escolar municipal poden elegir un dia festiu entre qualsevol dels dies lectius a fi que, al final, el curs tengui 176 dies lectius.

Per altra banda, els centres docents de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària i batxillerat poden establir dos dies festius de lliure disposició, la resta de centres podran establir un dia de lliure disposició ja que comencen el curs més tard. Els centres han de fer constar els dies triats a la programació general anual i ho han de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars amb una antelació mínima de 30 dies naturals. També s’ha d’anotar al GestIB, una vegada adoptat l’acord.

Els consells escolars municipals, si és el cas, han de promoure que tots els centres del municipi o la localitat estableixin els mateixos dies de lliure disposició, sempre que sigui possible.

Els centres que comparteixen les mateixes dependències han d’establir el mateix dia de lliure elecció.

Calendaris específics

Per a l’alumnat d’infantil, de primària, de secundària, de batxillerat i d’educació especial, el curs començarà el 12 de setembre de 2022 i acabarà el 23 de juny de 2023.

L’alumnat de formació professional iniciarà les activitats lectives el dia 23 de setembre de 2022 i les finalitzaran el dia 23 de juny de 2023.

Excepcionalment, els alumnes de segon curs de batxillerat que titulin finalitzen les activitats lectives el dia 25 de maig de 2023. Els centres han d’oferir, per a aquests alumnes, activitats lectives d’aprofundiment i consolidació fins al dia anterior al d’inici de les proves d’accés a la universitat (PBAU).

Quant al professorat, els docents d’infantil, primària, secundària, FP, batxillerat, educació d’adults, educació especial i ensenyaments de règim especial inicien les seves activitats el dia 1 de setembre de 2022. Els primers dies s’han de destinar, fins al començament de les activitats lectives, a l’organització del curs, així com a activitats de diversa índole pedagògica i administrativa. L’acabament de les activitats no pot ser abans de dia 30 de juny de 2023.

Ensenyaments de règim especial

Els alumnes dels conservatoris professionals de música i dansa inicien les activitats el 30 de setembre de 2022  i les finalitzen el dia 23 de juny de 2023.

Els alumnes dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny inicien les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 28 de juny de 2023. El segon curs dels cicles de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny LOE s’han d’organitzar per quadrimestres: el primer, de dia 29 de setembre de 2022 a dia 3 de febrer de 2023, i el segon, de dia 6 de febrer a dia 28 de juny de 2023.

Els alumnes d’ensenyaments esportius de règim especial inicien les activitats lectives el dia 4 d’octubre de 2022 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2023.

Els alumnes de les escoles oficials d’idiomes inicien les activitats lectives el dia 4 d’octubre de 2022 i les finalitzen el dia 30 de maig de 2023. El mes de juny es dedicarà a dur a terme els exàmens de la convocatòria ordinària.

Els centres d’educació de persones adultes inicien les activitats lectives el dia 30 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2023. El primer quadrimestre comprèn de dia 30 de setembre de 2022 a dia 2 de febrer de 2023 i el segon quadrimestre, de dia 13 de febrer de 2023 a dia 23 de juny de 2023.

Els alumnes dels estudis superiors de disseny de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 30 de juny  de 2023. El primer quadrimestre comprèn de dia 29 de setembre de 2022 a dia 11 de febrer de 2023 i el segon quadrimestre, de dia 13 de febrer de 2023 a dia 30 de juny de 2023.

Els alumnes dels estudis superiors d’art dramàtic de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 20 de setembre  de 2022 i les finalitzen el dia 7 de juliol de 2023. El primer semestre comprèn de dia 20 de setembre de 2022 a dia 10 de febrer de 2023 i el segon de dia 13 de febrer de 2023 a dia 7 de juliol de 2023.

Els alumnes dels estudis superiors de música del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 20 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 16 de juny de 2023. El primer semestre comprèn de dia 20 de setembre de 2022 a dia 3 de febrer de 2023 i el segon de dia 6 de febrer de 2023 a dia 16 de juny de 2023.

PUBLICITAT