AQUEST ÉS L’ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE NOVEMBRE

269

Tal i com correspon als mesos imparells de l’any, aquest dijous 25 de novembre, a les 19 hores, se celebrarà Ple ordinari, o sigui una sessió de control a l’activitat que duu a terme l’equip de govern de l’ajuntament de Pollença.

Aquests són els assumptes que es debatran durant la sessió plenària que, en tenir caràcter ordinari, inclou també la possibilitat de fer precs i preguntes als partits de l’oposició.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

PUBLICITAT

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Expedient 5275/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del
reconeixement extrajudicial de crèdits 5-2021

Expedient 2861/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del Conveni
administratiu de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Formació
Professional del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença en
matèria d’educació de persones adultes per al curs escolar 2021-2022

Expedient 5042/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del Conveni
entre l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears i
l’Ajuntament de Pollença per tal d’establir l’ús del registre de l’OAIB per part
de l’Ajuntament

Expedient 5227/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de les Bases
reguladores per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Pollença a
les associacions de caire social – any 2021

Expedient 5155/2021. Moció conjunta dels grups municipals Junts Avançam,
Alternativa per Pollença i Unides Podem sobre els terrenys de titularitat
municipal de Formentor

Propostes / Mocions d’urgència

B) Activitat de control

  1. Informació de Batlia
  2. Dació de compte de resolucions de Batlia
  3. Precs i preguntes
PUBLICITAT
PUBLICITAT