Aquest dijous primer Ple ordinari de 2023

96
Foto d'arxiu.

Aquest dijous, 26 de gener de 2023, a les 19 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Pollença hi haurà sessió plenària amb caràcter ordinari tal i com correspon al darrer dijous dels mesos imparells. Aquest serà el primer Ple de 2023.

Els assumptes que es tractaran durant aquest Ple Ordinari són aquests:

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
 2. Expedient 1957/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la ratificació de la Resolució de Batlia núm. 2022/1276, de 29 de desembre, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i l’Ajuntament de Pollença per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per als anys 2022-2023-2024
 3. Expedient 2641/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la ratificació de la Resolució de Batlia núm. 6/2023, de 4 de gener, de requeriment de documentació a la propietat del bé immoble situat al carrer Sant Isidre, 4 de Pollença (“Can Villalonga”) acreditativa dels requisits previs a l’adjudicació del contracte privat
 4. Expedient 4601/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la ratificació de la Resolució de Batlia núm. 2022/1224, de 15 de desembre, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de
  Pollença en matèria d’educació de persones adultes per al curs 2022-2023
 5. Expedient 3605/2022. Proposta per a la ratificació, si procedeix, de les resolucions de batlia núm. 2022/1255, de 23 de desembre, i núm. 2023/18, de 18 de gener, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia
 6. Expedient 188/2023. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per a la incorporació de busos exprés a la línia 301 Port de Pollença-Palma
 7. Expedient 189/2023. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a l’increment d’activitats culturals als nuclis urbans del Port de Pollença i de Sant Vicenç
 8. Propostes / Mocions d’urgència

B) Activitat de control i seguiment

PUBLICITAT
 1. Informació de Batlia
 2. Dació de compte de resolucions de Batlia
 3. Precs i preguntes
PUBLICITAT