Aquest dijous hi ha Ple ordinari

185
Foto d'arxiu.

Aquest dijous, 29 de setembre de 2022 a les 19.00 hores, a la Sala de Plens, hi haurà Ple ordinari com correspon als mesos imparells en la presenta legislatura. Aquesta serà la primera sessió plenària amb caràcter ordinari que presidirà el nou batle, Andrés Nevado.

Els assumptes de la convocatòria són aquests:

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
 2. Expedient 3471/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5-2022
 3. Expedient 3465/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de les Bases reguladores de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l’accés a l’esport de competició i realització d’activitats esportives 2022 de l’Ajuntament de Pollença
 4. Expedient 3621/2020. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de l’acceptació expressa de les condicions i prescripcions per atorgament, amb caràcter temporal i mitjançant concessió demanial, de la concessió d’ocupació d’uns mil cent seixanta-set (1.167) metres quadrats de domini públic marítim terrestre, amb destí a instal·lacions fixes de platja a quatre (4) trams de costa de Pollença (platja de Tamarells, platja d’Albercuix, platja de Formentor i Cala Barques)
 5. Expedient 3221/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la declaració institucional per la qual s’assumeix el compromís de l’Ajuntament de Pollença de lluita contra el frau (Annex I Pla de Mesures Antifrau)
 6. Expedient 3426/2022. Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el que disposa l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), en redacció
  donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)
 7. Expedient 3025/2022. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, del Compte General corresponent a l’exercici 2021, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia
 8. Expedient 3612/2022. Proposta per a l’aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 24/2022 sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia
 9. Expedient 2799/2022. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, de la denominació de les instal·lacions municipals del camp de futbol del Port de Pollença amb el nom de «Camp municipal de futbol d’Albercuix», prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia
 10. Expedient 3440/2022. Moció conjunta presentada pels grups municipals de Junts Avançam, Alternativa per Pollença i Unides Podem sobre els aparcaments municipals explotats, sense títol habilitant, per l’entitat mercantil INMOBILIÀRIA FORMENTOR SAU
 11. Expedient 3588/2022. Moció conjunta presentada pels grups municipals de Junts Avançam, Alternativa per Pollença i Unides Podem de suport a la gratuïtat de l’escolarització dels infants del primer cicle d’educació infantil, 0-3 anys
 12. Propostes / Mocions d’urgència

B) Activitat de control i seguiment

PUBLICITAT
 1. Informació de Batlia
 2. Dació de compte de resolucions de Batlia
 3. Precs i preguntes
PUBLICITAT