Al Ple ordinari d’avui, s’aprovarà l’adquisició de can Villalonga

183
Foto d'arxiu.

Avui, dia 24 de novembre, darrer dijous de l’onzè mes de l’any, toca Ple ordinari a l’ajuntament de Pollença que, entre altres qüestions, es debatrà l’aprovació de l’adquisició de can Villalonga.

La sessió plenària d’avui començarà a les 19 hores, a la Sala de Plens i aquesta és l’ordre del dia:

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
 2. Expedient 4402/2022. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 32/2022 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals
 3. Expedient 2641/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de l’expedient de contractació per a l’adquisició, mitjançant procediment d’adquisició directa, el bé immoble situat al c/ Sant Isidre, 4 de Pollença
 4. Expedient 4312/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença en matèria de gestió tributària de l’Impost sobre activitats econòmiques
 5. Expedient 4313/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença en matèria de gestió tributària de la taxa pel servei de recollida i de tractament de fems i residus
 6. Expedient 4446/2022. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6-2022, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia
 7. Expedient 2548/2022. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de l’Energia i l’Ajuntament de Pollença per a la millora i manteniment del sistema públic de recàrregues per a vehicles elèctrics a les Illes Balears (MELIB), prèvia ratificació de la seva
  inclusió a l’ordre del dia
 8. Propostes / Mocions d’urgència
  B) Activitat de control i seguiment
 9. Informació de Batlia
 10. Dació de compte de resolucions de Batlia
PUBLICITAT
PUBLICITAT