Al ple extraordinari de demà, s’aprovarà un crèdit de més de cinc milions d’euros per a la rehabilitació del Capitol

181

Demà, dimecres 9 de novembre, a partir de les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Pollença, se celebrarà una sessió plenària amb càrcter extraordinari “per assumptes que no es poden demorar fins a la propera sessió ordinària”, s’especifica al motiu d’aquesta convocatòria.

Un d’aquests assumptes “que no es poden demorar” és el crèdit per a la rehabilitació del cinema Capitol i la casa contígua del carrer Antoni Maura. El cost d’aquestes obres “serà de cinc milions dos-cents cinquanta mil euros”, especifiquen des de l’Ajuntament.

Més enllà d’aquesta qüestió, durant la sessió plenària extraordinària de demà es debatran altres assumptes com ara:

Aquests assumptes són:

PUBLICITAT
  1. Expedient 2741/2022. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2023
  2. Expedient 3914/2022. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 28/2022, sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals
  3. Expedient 4152/2022. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit núm. 30/2022 sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals
  4. Expedient 3415/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la declaració d’entitats d’interès públic municipal per fer ús gratuïtament de les instal·lacions esportives municipals per a l’exercici 2022-2023

El projecte del Capitol s’exposarà per la Fira

El projecte del Capitol s’exposarà per la Fira de Pollença, a la Taverna dels jardins Joan March. Els dies 11, 12, 13 i 14 de novembre podrà veure el projecte del Capitol i les obres de la mateixa Taverna concloses recentment.

El pla de rehabilitació ha estat redactat per l’arquitecte José María Forteza Oliver i el projecte bàsic ja ha estat lliurat a l’Ajuntament.

El cinema Capitol es va construir l’any 1944 per Guillem Cifre per a ús de cinema i teatre amb uns 460 seients, ocupa una superfície total de 789 m² i presenta una tipologia clàssica de teatre a la italiana. La resta de la parcel·la (264 m² construïts) es divideix en magatzem (27 m²), comerç (114 m²) i habitatge (123 m²).

Tot i que la totalitat de la superfície no és de propietat municipal, des de l’Ajuntament avancen que “es demolirà el 100% de l’interior, fins i tot els locals de la planta baixa, i es mantindran les façanes amb les següents intervencions:

– Demolició d’elements puntuals
– Consolidació del revestiment de marès vist
– Fixació d’elements solts
– Reparació estructural de cèrcols existents
– Cèrcol de coronació de tots els murs
– Reconstrucció o substitució d’elements erosionats

Referent als colors de la façana, serà obligat utilitzar una gamma d’ocres, sèpies i siena clar. La fusta serà natural envernissada, verd fosc tradicional de Pollença o gris perla. S’emprarà el color blanc en l’emblanquinat de llindes, taronja a les rajoletes dels ràfecs i gris plom a baixants.”

Per altra banda, també assenyalen que “amb aquest projecte es pretén reformar i rehabilitar el cinema Capitol per destinar-lo a usos múltiples, a més d’adequar la planta baixa i els dos locals sense ús. Aquest projecte realçarà la façana mitjançant una nova cornisa de línia més moderna i es procedirà a dur a terme una gran intervenció estructural de reforç de nombrosos elements de l’interior que tampoc no s’ajusten a l’ús actual d’un teatre o d’una sala multiús”.

PUBLICITAT