UNANIMITAT PER ADHERIR-SE A LA XARXA D’ENTITATS LOCALS

176

Durant la sessió plenària ordinària d’ahir 28 de gener, es va aprovar per unanimitat la moció que presentà Unides Podem Pollença, perquè l’Ajutnament s’adhereixi a la “Xarxa d’Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030” de la FEMP.

Des d’Unides Polítiques, apunten que els “17 Objectius de Desenvolupament Sostenibles que tenen un pes immens en el futur de Pollença i del planeta”. En aquest sentit, senyalen que “adherir-se a aquesta Xarxa implica posar en primera línia d’acció política unes accions valentes i diverses” i expliquen que “hem demanat que es publiquin per xarxes socials de l’Ajuntament i per la pàgina web els ODS i també el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), també aprovat avui per unanimitat”.

La moció d’Unides Podem diu així:

MOCIÓ PER A ADHERIR-SE A LA “XARXA D’ENTITATS LOCALS PER A
DESENVOLUPAR ELS ODS DE L’AGENDA 2030” DE LA FEMP

PUBLICITAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, s’ha convertit en l’agenda internacional més ambiciosa de la humanitat. Per primera vegada, una estratègia d’aquestes dimensions s’assumeix des d’una perspectiva holística: social, cultural, econòmica i mig ambiental.
El passat 25 de setembre es complien cinc anys des que es va adoptar l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), una fita fonamental en que el nostre país es comprometia a afrontar els grans reptes del nostre temps posar fi a la pobresa, reduir la desigualtat, aconseguir la igualtat de gènere, atallar l’emergència climàtica o garantir el treball decent.
Passats aquests cinc anys suposa valorar el treball realitzat per molts dels actors durant tots aquests anys, però també afrontar que només tenim una dècada per davant i que necessitem aprofundir en les nostres accions si volem complir amb l’Agenda 2030. És el moment de passar de les paraules als fets i reafirmar el nostre compromís amb polítiques decidides que ens portin a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Darrere de l’Agenda 2030 i de tots i cadascun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible està precisament millorar la vida de la gent del nostre
país, posant els grans problemes sobre la taula i sobretot la voluntat política per a posar-los fi.
L’Ajuntament de Pollença és membre de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies -d’ara endavant FEMP-.
La FEMP ha estat inclosa pel Govern espanyol en el Pla d’Acció d’Espanya per a la implementació de l’Agenda 2030, com a institució palanca en l’impuls de l’Agenda 2030.
El passat 21 de setembre de 2019, en el XII Ple de la FEMP, es va renovar i va reforçar políticament el lideratge i compromís d’aterrar els ODS a les ciutats i territoris, a través de la Declaració específica en favor de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
La Junta de Govern de la FEMP va aprovar el 26 de novembre de 2019 la creació de la “Xarxa d’Entitats locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030”.
Aquesta Xarxa -sense personalitat jurídica pròpia diferent a la FEMP- es constituirà amb els Governs Locals que es comprometin a implementar els ODS de l’Agenda 2030 de manera transversal en les polítiques públiques municipals. El seu principal objectiu serà afavorir la coordinació d’actuacions entre els Governs Locals permetent aconseguir millors resultats en la implementació de l’Agenda 2030 en els municipis i
províncies, a través de la localització i desenvolupament dels ODS en l’àmbit local.
La Xarxa serà l’instrument que oferirà eines als Governs Locals perquè aconsegueixin els seus objectius, d’acord amb la implementació de l’Agenda 2030 a Espanya. I, a més, oferirà als Governs Locals pautes, informació i propostes d’actuació per a fer front a la crisi provocada per COVID-19, tenint molt present una de les principals premisses de l’Agenda 2030: no deixar a ningú enrere.
Però aquest camí només l’aconseguirem recórrer si comptem amb el treball fonamental dels Ajuntaments, la labor dels quals és clau per a la localització de l’Agenda 2030 i el seu treball diari és el que major impacte té sobre el dia a dia de la gent. Tenim la missió de portar l’Agenda a cada carrer, a cada barri i a cada plaça perquè els ODS són el millor instrument per a millorar el nostre país. Significa apostar per uns serveis públics de qualitat, per una educació i sanitat degudament finançades, per ciutats i pobles sostenibles que tinguin tots els serveis que necessiten, per la mobilitat sostenible i per
la protecció del nostre entorn natural. I suposa també promoure el consum local, fer costat als productors de les nostres regions, treballar per uns serveis socials sòlids en cada lloc i garantir, en definitiva, que avancem cap a un país més just i sostenible.

Els Objectius de la Xarxa són els següents:

 • Promoure el coneixement, sensibilització i implantació dels ODS de l’Agenda 2030 en les entitats locals espanyoles, mitjançant l’enfortiment institucional i la implicació dels diferents actors locals.
 • Enfortir i legitimar el paper estratègic que juguen les autoritats locals en el desenvolupament de l’Agenda 2030 a Espanya de cara a aconseguir la millor incidència política, promovent el treball en xarxa i la cerca d’aliances que impulsin polítiques de cohesió a nivell local i una adequada articulació multinivell (central, autonòmica i local)
  i multi actor per a la construcció i implementació de l’Agenda 2030 en nivell local.
 • Actuar com a fòrum d’intercanvi i experiències entre els Governs Locals que integren la Xarxa.
 • Oferir serveis d’assessorament i assistència per als seus membres, formació de tècnics i la mútua cooperació entre les autoritats de les entitats locals en la localització dels ODS de l’Agenda 2030 a Espanya.
 • Treballar amb els Governs Locals línies d’actuació concretes després de la crisi provocada per Covid-19 per a donar una resposta al territori alineada amb l’Agenda 2030.
  Des d’Unides Podem Pollença, entenem que el nostre Ajuntament ha de ser part activa d’aquesta xarxa dins de la FEMP.
  Per tot l’anterior, el Grup Municipal d’Unides Podem de l’Ajuntament de Pollença presenta al Ple per a la seva consideració i acceptació si escau, els següents ACORDS:
  PRIMER.- Que l’Ajuntament de Pollença s’adhereixi a la “XARXA D’ENTITATS LOCALS PER A DESENVOLUPAMENT ELS ODS DE L’AGENDA 2030” de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).
  SEGON.- Instar la Batlia a realitzar els tràmits oportuns per a aquesta adhesió.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT