REIS I REINES

367
Reis Mags de Pollença de 1954. D’esquerra a dreta, Jaume Cortès Pallicer “Paco”, Antoni March Caldès i Bernat Luis Reig “Campet”. Fotografia cedida per Biel March.

Juan M. Torres Velasco – jmtorres953@msn.com

Després d’aquesta nit màgica de Reis, vet ací un petit resum de topònims amb el nom de rei o reina o bé d’indrets que contenen aquest vocable.

REIS I REINES

Carrer de Jaume I: Al nucli urbà de Pollença.- Entre l’avinguda Pollentia i el carrer de Sant Domingo. El 6 d’abril de 1938, l’Ajuntament acordà donar aquest nom al carrer ‘A’ de la urbanització Hort dels Frares.

PUBLICITAT

Carrer de Jaume III: Situat entre els carrers Bartomeu Aloy i Joan Binimelis. En la mateixa data que l’anterior, s’acordà donar aquest nom al carrer ‘Ch’ del Camp d’en Campos.

Carrer dels Reis Catòlics: Situat entre els carrers de l’Horta i Sion. Nom de carrer donat en la mateixa data que els dos anteriors.

Plaça d’Alfons XIII: Topònim històric que el 1904 se li donà a la plaça del Mercat (actual plaça Major) en record de la visita del Rei a Pollença els dies 24 i 25 d’abril del mateix any.

Plaça d’Isabel II: El 1862 es donà aquest nom a l’actual plaça Vella.

Carrer de la Reina Maria Cristina: Situat entre la Via Pollentia i el camp. Rebé el nom el 1929, data de la seva mort.

INDRETS

Ca la Reina: Situat al creuer de la carretera d’Alcúdia (pel pont de can Roig) i el camí de la Font de Mal Any i Morells. Segons l’Amillarament de 1865, era propietat de Maria Rotger Aloy, vídua de Gatsell.

Camí de la Reina: Construït l’any 1857 per a transportar la pedra de Binissalem emprada en la construcció del Far de Formentor. S’nicia a Cala Murta i arriba al Cap de Formentor.

Carrer de la Regina: Així s’anomenava, al manco des del segle XVI, l’actual carrer dels Àngels.

Avenc dels Reis: Es troba dins la possessió de Míner Petit.

Rota dels Reis: Topònim històric. Al capbreu de l’Orde de Malta de 1657 s’escriu que Barthomeu Campamar era el propietari de la finca anomenada el Porressar, al terme de Bóquer, que afrontava amb camp de l’Ullastre, figueral de dita possessió (Bóquer), camp d’en Segura, rota d’en Companyo, forn de calç, rota dels Cans i rota dels Reis.

Can Virrei: Propietat rústica que es situava a la vall de Mastaguera, a la zona de Can Mosqueroles i confrontava amb l’antic camí d’Alcúdia.

Hort d’en Virrei: Al padró de població de 1811 figura una finca amb aquest nom a la zona de l’Horta.

Castell del Rei: Al vessant nord de la vall de Ternelles. El seu nom anterior era, simplement, castell de Pollença. Només a partir de 1811, data en què l’Estat el va treure a la venda, s’anomenà castell del Rei, nom que va fer fortuna i ràpidament es va imposar a tots els altres.

Hort del Rei: Segons l’historiador Pere Salas i altres, al seu llibre sobre la Guerra Civil a Pollença podem llegir que “com passava a les altres localitats, els detinguts no eren portats directament a les presons de Palma, sinó que abans eren conduits al calabós habilitat als baixos de les oficines municipals de Pollença, entre l’hort del Rei i la casa del saig de l’edifici de Monti-sion”.

Plaça Reial: Nom que identificava l’actual plaça Vella i apareix, per exemple, al Capbreu de l’Hospital de 1585: “L’honor Joan Dalmau, sabater, capbreva una casa que afronta amb Plaça reial , hospici de Rafel Sureda ‘Caramull’, Escrivania de la Casa del Temple [Cort o Cúria Reial], i casa del Sr. Joan Gornals.”

Corral del Rei:També anomenat el Corralàs. Fa referència a un indret situat darrera la plaça Vella, que confronta, i antigament va donar nom a l’actual carrer del General Bosch (i abans dels Romans). A l’estim de 1484 se diu que Antoni Llufriu, que tenia la casa pairal a la illeta de Joan Cunill, era propietari d’un carreró situat prop del Corralàs. També era propietari de la carnisseria i la pescateria, davall dels porxos de la plaça.

CAMINS

Amb la denominació de camí reial hem trobat els següents:

Camí Reial a Alcúdia (1515), Camí Reial a Ciutat (1515), Camí Reial a la Font de Cuixac (1585), Camí Reial a La Rafal (1585), Camí Reial a Llenaira (1670), Camí Reial a Lluc (1515), Camí Reial a Morell (1618), Camí Reial a Sant Vicenç (1515), Camí Reial a Santuïri (1585), Camí Reial a Ternelles (1397), Camí Reial al Mar (1515), Camí Reial de les Eres al Pontarró (1685), i Camí Reial a Míner (1787).

I voldria afegir un altre topònim que, encara que no correspongui a cap personatge regi, també té cabuda en aquest article.

Em referesc a la possessió de Cal Rei, situada al lloc de Fontxica, entre la Punta, can Suauet, can Camarrotja i la carretera de Pollença. Està documentada, al manco, des de 1640 com a rafal de Son Rei, propietat de Cristòfol Torres “Rei”.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT