PROCAMINS PRESENTA RECURS PER SUPRIMIR LA SERVITUD DE PAS A CALA CASTELL

166
Foto: Pere Llobera "Morou".

A través d’una nota de premsa, la Plataforma Pro-Camins Públics i Oberts presenta recurs contra la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) per suprimir la servitud d’accés a cala Castell.

El text de la Plataforma apunta que fa dies que va presentar aquest recurs “que va adoptar Ajuntament Ple en sessió extraordinària i urgent celebrada el 27 d’agost sobre ‘Aprovació Inicial de Modificació puntual, si procedeix, del PGOU local per a la seva adaptació al PORN de la Serra de Tramuntana mitjançant la supressió de la servitud d’accés a la mar i al Castell del Rei a través del camí de Ternelles’, en considerar que hi ha nombroses deficiències en el tràmit i en la documentació aprovada i exposada a informació pública.

Incompliment Llei de Costes

Una primera circumstància, i greu, és que s’ha incomplert el previst a l’article 117.1 de la Llei de Costes el qual disposa que en la tramitació de tot planejament territorial i urbanístic que ordeni el litoral, l’Ajuntament mitjançant un acord de Ple ha de remetre tota la documentació a l’Administració de costes de l’Estat per a què pugui emetre un informe comprensiu dels suggeriments i observacions que s’estimin convenients.

A l’haver-se fet l’Aprovació Inicial de la modificació del PGOU sense el tràmit de l’article 117.1 de la Llei de Costes hi ha hagut una vulneració del procediment establert que fa que tota la resta de la tramitació ja no sigui esmenable i, per tant, esdevindria nul·la si no se reinicia tot el procediment i s’anul·la l’Aprovació Inicial de dia 27 d’agost.

PUBLICITAT

En l’acord Quart del Ple hi figura el ‘Donar trasllat del present acord a l’administració estatal competent en matèria de Costes als efectes del seu degut coneixement i als que legalment pertoquin.‘, però això res te a veure amb el previst a l’article 117.1 de la Llei de Costes. Se tracta d’un trasllat no previst a la Llei de Costes.

Plànols sense senyalitzar

Una segona circumstancia rellevant per a sol·licitar l’anul·lació de l’Aprovació Inicial consisteix en que els plànols d’informació i d’ordenació de la documentació no contenen allò previst a l’article 227.4.a) del Reglament General de Costes, el qual disposa que: ‘En els plans corresponents hi han d’estar representades les línies de ribera del mar, de delimitació del domini públic marítim terrestre, de servitud de protecció, de servitud de trànsit, de zona d’influència i de servitud d’accés al mar, definides d’acord amb el que disposa la Llei 22/1988, de 28 de juliol. En cas que s’incompleixin les condicions anteriors, l’òrgan que emeti l’informe ho ha de comunicar al remitent, i el còmput del termini per a la seva emissió no s’inicia fins que la documentació es remeti de forma deguda.’

Als plànols no hi ha representades cap de les línies exigides pel Reglament General de Costes, i pel que fa a la senyalització de la servitud d’accés a la mar a Cala Castell no ho està amb el plànol aprovat pels Ple del 23 de maig de 1990, el que va avalar la sentència del Tribunal Suprem de 18 d’octubre de 2001.

Aquests errors tampoc se poden esmenar si no és mitjançant una nova aprovació inicial que contengui una documentació correcta i completa.”

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT