ELS NOSTRES NOMS DE LLOC: TORRENT I TORRENTS DE LA VALL D’EN MARC

506

Aquest torrent assoleix aquest nom des del punt en què s’uneix amb als torrents de Mortitxet i de Muntanya fins a la confluència amb el torrent de Ternelles, ja que a partir d’aquest moment agafa el topònim de torrent de Sant Jordi fins a la seva desembocadura a la badia de Pollença, vora ca na Valentina.

Malgrat això, hi ha publicacions que anomenen amb aquest topònim fins i tot el torrent de Mortitxet i també el de Muntanya, però el cert és que els torrents, si no han rebut un nom característic, solen prendre el nom de la part més coneguda del lloc on neixen, o fins i tot del lloc per on passen, al contrari que els camins, que són batejats amb el nom del lloc principal on es dirigeixen.

L’actual torrent de la Vall den Marc fins al segle XVIII va ser conegut com a torrent de Vàritx (en les seves grafies Bàlix, Bàlitx, Vàlitx, Vàlig, Vàritg, Vàrig i Vàrix). Al Capbreu de l’Hospital de 1515, figura amb aquest topònim fins i tot en el recorregut complet fins arribar a la mar, ja que no s’havia creat encara el topònim de torrent de Sant Jordi.

L’historiador Joan Binimelis quan es fereix a aquest torrent escriu el següent: “En esta vall, e al sòl d’un torrent, naix una font d’una aigua molt gran, que allí esclata e ix per moltes parts, e se’n va per lo torrent avall fins avencar‑se en lo mateix torrent, e no la veuen més fins que torna nàixer, segons se creu, molt més avall, en un lloc de Cuixac, d’on aquella pren aquell nom, e li diuen la Font de Cuixac, que novament fon trobada en l’any 1322, comptant de la Nativitat de Cristo, e los qui pretenen que la dita aigua de Cuixac no és la mateixa de Vàritx diuen que aquella de Cuixac és molta més que la de Vàritx, e passa de sobre la terra, ab la qual molen alguns molins, e, finalment, ve a donar a la Cala de Sant Vicent. (…) Ha‑hi també en lo peu de Puig Tomir, en l’alqueria que es deia antigament Benitíger, altra font que es poria ab facilitat mesclar ab la dita Font de Vàritx.

PUBLICITAT

E, més a la part de tramuntana, hi ha una altra font, que antigament se deia la Font de Llinars, debaix dels molins que molen d’aquella aigua que cau de l’alt de la muntanya, la qual se poria mesclar ab la aigua de Vàritx e seria aleshores una molt poderosa aigua, e no es veurien aleshores los pollencins com los demés anys se veuen, ab estretures d’aigua en la vila, per eixugar‑se los pous ab la fortor de l’estiu”. També l’historiador Gerònim de Berard, en el seu llibre Viatge a les viles de Mallorca (1789) s’expressa en els mateixos termes, tal vegada perquè copia a J. Binimelis.

Les característiques orogràfiques de la Vall d’en Marc i la seva pluviositat originen una gran quantitat de torrents menors i xaragalls, que han format una important microtoponímia, com podem veure a continuació.

El torrent de Mortitxet s’origina dins el terme d’Escorca, i davalla cap a la vall de Son Marc. Rep les aigües dels torrents (ja documentats el segle XVI) de Pedruixella Petit i de Pedruixella Gran per la banda esquerra, i quan aquest desemboca, ho fa en el mateix indret que el torrent de Muntanya (o antigament, de Morell), que davalla de la possessió homònima situada al terme de Escorca.

El torrent de Muntanya recull les aigües per la banda dreta dels torrents següents:

  1. Torrent del Salt del Molinet (salt del Racó o Salt de can Guiem Bet), que neix a la font de la Parra, i abans del Salt, en Fartàritx rep les aigües dels torrents del Blanquer i de l’Hort (que neix a la Font del Puig del Ca), així com les procedents de la font de les Tarigues (o Trilles). Prop de la seva desembocadura en el torrent de Muntanya, també rep les aigües del torrent de Can Guiem Bet. Aquest torrent, almenys durant el segles XVI al XVII, rebia el nom de torrent de l’Uruig (també Urug, Durux, Huruix, Luruix, Brug…). Uruig era una part de la possessió de Fartàritg, propietat de la família Martorell, i que ja trobam documentada en 1356, segons l’historiador Mateu Rotger, als apèndixs que tracten dels documents relatius a la guerra amb Castella. També hi trobam molta documentació als Capbreus de l’Orde de l’Hospital.
  2. Torrent del Pujol, també conegut com a del Xaragall. Al segle XVII hi figura sota el topònim de Cavall Bernat, la qual cosa no és gens estranya si tenim en conta que en les immediacions del salt que es produeix entre Fartàritx i la Vall d’en Marc hi ha una roca de pedra, en forma agullonada i coneguda com El Ninot (símbol fàl·lic).
  3. Torrent de Can Barba, també conegut com a de la Torreta, perquè neix en aquest indret, i desemboca prop de l’inici del camí vell de Lluc, des de l’actual carretera al mateix santuari.

El torrent de la Vall d’en Marc, pròpiament dit, recull per la banda dreta:

  1. Torrent de Can Llobera, o més bé del Canal dels Marts.
  2. Torrent del Clot de l’Hereva, que travessa les propietats rústiques de la Coma, Can Pau, i Can Prats, i que s’uneix al torrent principal devora les cases de Can Guilló.

I per l’esquerra:

  1. Torrent del Gorg dels Voltors (que passa pel Clot d’Infern de Pedruixella Gran) i desemboca a la contrada on s’inicia el camí vell de Lluc o de la Vall d’en Marc (pi de les Creus).
  2. Torrent del Canal del Romaní (passa per Son Grua), ja citat per l’Arxiduc Lluis Salvador d’Àustria, com a Romaní de Son Grua.
  3. Torrent de l’Hort de Son Grua (antic torrent de na Maurina, citat, entre d’altres documents, al Capbreu de l’Hospital de 1657). Tanmateix, la font de na Maurina ja està citada diverses vegades al Llibre d’Actes del Temple (1298-1304), acuradament estudiat per Àngel Maria Rodríguez Carreño. La corrupció d’aquest topònim ha donat lloc al de Font Borina, que dóna aigua a les cases de la possessió de Son Grua.
  4. Torrent del Salt de Llinars, també anomenat per l’Arxiduc Lluís Salvador com a torrent del Molins (format pels torrents Fondo i de l’Olivar).
  5. Torrent de les Rotes de Can Salas.

Per últim, s’ha de remarcar la gran importància que ha tingut el torrent de la Vall d’en Marc per a la vila de Pollença, especialment per al seu vessant higiènico-sanitària.

Juan M. Torres Velasco

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT