L’AJUNTAMENT ENCOMANA UN INFORME SOBRE L’ESTAT DE LES AIGUES DEL PORT DE POLLENÇA

293
Foto: Facebook Podem Pollença

L’Ajuntament de Pollença ha encomanat la realització d’un informe expert sobre l’estat de les aigües i ecosistemes marins de la Badia de Pollença. El plec de condicions de la licitació va ser publicat el 4 d’agost, però no s’accepten més ofertes degut a que es tracta d’un procediment negociat sense publicitat. L’empresa convidada a realitzar l’estudi és l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA).

A la memòria justificativa de la licitació l’Ajuntament reconeix que “En els darrers anys s’ha detectat el que sembla ser una minva en la qualitat de les aigües de bany de les platges del litoral del municipi en la zona de la badia de Pollença. Aquest fet podria ser degut als vessaments d’aigües residuals un cop tractades o altres factors no determinats que requereixen un estudi en detall per a poder concloure sobre els motius que poden causar aquest deteriorament.”

L’IMEDEA comptarà amb un pressupost de 59.500 euros més IVA i un termini de 6 mesos per a realització d’un informe de diagnòstic ambiental sobre la qualitat d’aigües i fonts de contaminació. L’empresa també haurà de presentar propostes d’actuació per a la millora de l’estat de les aigües i ecosistemes costaners.

Per a realitzar aquests informes l’empresa haurà de complir amb els següents requisits :

PUBLICITAT
  • Recull d’informació històrica sobre la qualitat d’aigües de la Badia de Pollença i els seus punts d’abocament
  • Generació de base de dades. Control de qualitat i estandardització de les dades.
  • Entrevista a organismes implicats i grup d’interès. Identificació de responsables i àrees de responsabilitat.
  • Modelatge conceptual. Identificació de pressions antròpiques, vies de contaminació i factors coadjuvants
  • Anàlisi expert de la informació.
  • Redacció d’informe de diagnòstic ambiental d’acord amb la informació disponible sobre la qualitat d’aigües i fonts de contaminació.
  • Redacció d’una proposta d’estudi integral de la qualitat d’aigües i estat dels ecosistemes marins de la Badia de Pollença. determinació de necessitats d’informació, presa de dades, propostes d’actuació per a la millora de l’estat de les aigües i ecosistemes costaners.
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital