LA REHABILITACIÓ DE L’EBAR DE LA PLAÇA JOAN CERDÀ DEL MOLL A EXPOSICIÓ PÚBLICA

488
Aquest dia 3 de gener es va acumular aigua al passeig Saralegui, just a l'alçada de la plaça Joan Cerdà per mor de les pluges. Foto: Norma Mario.

El proper dia 13 de gener acaba el termini d’exposició pública del projecte modificat per a la rehabilitació de l’Estació de Bombeig d’Aigües Residials (EBAR) de la plaça Joan Cerdà del Port de Pollença

La rehabilitació de l’EBAR de la plaça Joan Cerdà del Port de Pollença ha estat redactat per l’enginyer industrial Alfonso Martín Pascual i es va aprovar, inicialment, mitjançant Resolució de Batlia núm. 949 /2020, de 14 desembre.

A partir del 19 de desembre es va posar a exposició pública i, durant quinze dies, els pollencins poden formular les al·legacions que considerin pertinents. Podeu consultar el projecte a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Pollença. En cas que no es presenti cap al·legació, el projecte modificat s’entendrà que queda aprovat definitivament.

L’estació de la plaça Joan Cerdà del Port de Pollença bombeja les aigües residuals de les zones de Llenaira, Pinaret i Gotmar fins a la depuradora de la carretera MA-2200.

PUBLICITAT
Detall del projecte de rehabilitació de l’EBAR de la plaça Joan Cerdà del Port de Pollença.

El projecte que actualment està en exposició pública preveu renovar la conducció d’aigües des de la plaça Joan Cerdà fins a l’estació de la carretera MA-2200, perquè tengui més capacitat d’evacuació.

Amb el projecte tècnic aprovat definitivament, es podrà iniciar la tramitació dels permisos i autoritzacions adients i posterior licitació de les obres.

El pressupost del projecte que s’exposa, és de 401.638’33 euros.

Fa anys que la xarxa se satura

Des de fa anys, la xarxa d’aigües residuals d’aquestes zones se satura amb les aigües pluvials provinents de bombejos soterranis, la qual cosa provoca problemes puntuals de sortida d’aigües fecals en les zones de nivell més baix de les urbanitzacions abans esmentades.

L’EBAR de la plaça Joan Cerdà és una de les més importants del Port de Pollença, ja que recull totes les aigües residuals produïdes a les zones urbanes situades entre la Gola i la zona de can Cullerassa.

Un dels principals problemes d’aquesta EBAR és el diàmetre, l’antiguitat i l’estat de la canonada d’impulsió que actualment està en servei. Aquesta impulsió és de fibrociment amb un diàmetre DN150 amb una antiguitat de més de 30 anys. Les característiques d’aquesta impulsió impossibiliten el funcionament “puntual” de les dues bombes. D’altra banda, l’estat dels pujades i del col·lector és molt deficient (canonades metàl·liques).

Detall del projecte de l’EDAR de la plaça Joan Cerdà.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT