JUNTS AVANÇAM AVALA L’ACCÉS A LA MAR DES DE TERNELLES

191

La formació Junts Avançam avala el mateniment de la servitud de pas, en considerar i justificar que s’ha de mantenir l’accés a la mar des de Ternelles. Per això, han presentat al·legacions a la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) que elimina aquesta servitud.

A través d’una nota de premsa, Junts Avançam planteja les al·legacions presentades dins de la fase d’informació pública de l’adaptació del PGOU de Pollença al Pla d’Ordenació de la Serra, realitzada per suprimir la servitud d’accés a la mar i a Ternelles.

Altres maneres de complir la sentència

Per a la coalició progressista, hi ha altres maneres de complir la sentència, ja que “l’adaptació al PORN de la Serra de Tramuntana, que en definitiva és l’objecte final d’aquesta modificació puntual del PGOU, no sols té una única possibilitat d’adequació. De fet aquest ajuntament ho ha manifestat en nombroses ocasions, davant els tribunals de justícia, especialment a partir de la modificació de la Llei de Conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears (LECO)”.

De fet, “a pesar que la interlocutòria del TSJIB assenyala que s’ha de ‘suprimir la servitud de pas peatonal a la mar i al castell’ en base a les presumptes conseqüències previstes al Pla d’Ordenació de la Serra de Tramuntana, la realitat és que amb la nova redacció de l’article 22.a) de la Llei de Conservació de les Illes Balears, queda clar que a les zones d’exclusió de qualsevol PORN es pot passar per i gaudir dels béns de domini públic i del patrimoni cultural.

PUBLICITAT

D’altra banda la Disposició Transitòria Tercera de l’esmentada Llei, que és la que dona cobertura legal als Plans d’Ordenació de Recursos Naturals, estableix que són usos autoritzables “el trànsit a peu per camins i senders existents,….i

Per tant, mentre se tramita la redacció o modificació d’un Pla d’ordenació, com el de la Serra, l’accés a la mar és un ús autoritzable”.

La sentència del Tribunal Suprem i la servitud

“El Tribunal Suprem (en la seva sentència 701/2017) que ara es troba en la fase d’execució, no va acceptar la pretensió principal de la propietat de Ternelles, de suprimir la servitud de pas del PGOU, que arriba fins a Cala Castell i el Castell del Rei. Només va acceptar la pretensió secundària, com és la necessitat d’adaptar el PGOU al PORN de la Serra de Tramuntana.

De fet aquesta sentència del TS exigeix “adaptar i harmonitzar aquest accés públic amb les condicions necessàries que assegurin el seu alt valor ecològic i mediambiental “.

No va imposar, per tant aquesta supressió”.

Informe decisiu de Costes

“L’informe recollit per la Llei de Costes per a l’aprovació de planejament, en aquest cas no és un simple tràmit. L’article 21 de la Llei de Costes en l’apartat 1 sobre les limitacions a la propietat i les servituds: ‘(…), los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre estarán sujetos a las limitaciones y servidumbres que se determinan en el presente título, prevaleciendo sobre la interposición de cualquier acción. Las servidumbres serán imprescriptibles en todo caso.’

Aquesta servitud objecte d’aquest litigi va ser adoptat per l’Ajuntament de Pollença l’any 1990, a fi d’adequar-se al que preveu l’article 28.2 de la Llei de Costes i article 53 del Reglament General de Costes (abans article 52). Amb posterioritat aquest acord va ser avalat i restablert per la sentència de Tribunal Suprem de data 18 d’octubre de 2001″.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT