CONVOCAT UN PLE EXTRAORDINARI PER AVUI

593

Avui, dijous 14 de gener, a les 16 hores, a la Sala de Plens de l’ajuntament de Pollença, hi ha Ple Extraordinari.

Degut a l’elevat risc de contagi de coronavirus i a fi de contenir la propagació d’infeccions causades per la covid-19, des de batlia s’acullen a la situació descrita en l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) en la modificació introduïda per la disposició final segona del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de
març, s’admet la participació dels membres de la corporació a través de mitjans electrònics i telemàtics.

L’ordre del dia de la sessió plenària amb caràcter extraordinari contempla els següenst punts:

  1. Expedient 4393/2020. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la resolució dels recursos de reposició interposats contra l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de dia 24.07.2020, d’aprovació definitiva de la desafectació d’un tram del camí núm. 77 Camí Vell de Bòquer del catàleg de camins del terme municipal
  1. Expedient 4147/2020. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’estudi de detall de l’ampliació pretesa a l’habitatge situat a la carretera de Formentor del Port de Pollença
  2. Expedient 3682/2020. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la inadmissió a tràmit del recurs de reposició presentat contra l’acord de designació del jutge de pau titular del municipi de Pollença
  1. Expedient 24/2021. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals
  2. Expedient 4100/2020. Resolució d’al·legacions i aprovació, si procedeix, de la nova documentació gràfica i escrita modificada relativa a la modificació puntual del PGOU local per a la seva adaptació a la desclassificació del sector urbanitzable no programat (SUNP)-1 Pollença-Torrent de Sant Jordi, en què se situa el bé immoble
    catalogat de la Fàbrica de Can Morató, prèvia ratificació de la seva inclussió a l’ordre del dia.
  3. Precs i preguntes de l’anterior sessió pendents de resposta
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital