COMPRAR L’HORT DEL CAMÍ DEL PUIG

47

Després d’una hora i mitja de debat, l’ajuntament de Pollença ha aprovat per majoria absoluta la modificació de crèdit que ha de permetre la compra del solar de l’Hort del camí del Puig, també conegut com a solar de can Bach o de darrera la Renault.
Aprovada la modificació, l’Ajuntament podrà comprar per 510.000 euros procedents del romanent de tresoreria procedents dels pressupostos de 2017 per despeses generals. Un solar molt interessant situat entre dos grans vials com són la carretera Ma- 2200 de Pollença a la Pobla i el carrer Cecili Metel, i prou gran, el solar complet té 7.872 metres quadrats, que permet aparcament i altres usos com un punt d’aportació de residus, entre altres.
Bona part del solar està qualificat com a rústic al PGOU, però una petita part està marcada com a urbana. A més a més, hi ha les restes de l’antiga casa de l’Hort del camí del Puig.
Tot i la idoneïtat del solar i de la falta de places d’aparcament que, durant la temporada turística, té Pollença, el debat per part de l’oposició ha voltat entorn al Centre de Salut que s’ha de construir al veí can Conill, terrenys que ja han estat cedits a la conselleria de Sanitat del Govern de les illes Balears.
En aquest sentit, és bo recordar que aquest solar de l’Hort del camí del Puig va ser un dels que, al seu moment, l’Ajuntament va posar damunt la taula, perquè la conselleria de Sanitat construís un nou centre sanitari per a Pollença i que fou descartat per la pròpia Conselleria, perquè precisava d’una requalificació prèvia per poder-se edificar.
Amb nou vots a favor (Junts Avançam, Unió Mollera i Alternativa per Pollença) i 5 abstencions (Tots per Pollença i regidor no adscrit), ha prosperat la modificació de crèdit de 510.000 euros, procedents del romanent de tresoreria per a despeses generals, per comprar l’Hort del camí del Puig.
La modificació de crèdit s’ha fet en el transcurs d’un ple extraordinari que permeti complir els terminis d’exposició pública, d’al·legacions… abans de formalitzar la compra de l’esmentat solar abans que acabi 2017.
Finalment, s’ha de dir que fa anys que l’ajuntament de Pollença té llogat una part de l’Hort del camí del Puig com a zona d’aparcament per la qual paga 12.000 euros anuals.

 

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT