COLONYA FA COSTAT A EMPRESES, AUTÒNOMS I FAMÍLIES

1061
Gabriel Bauçà Manresa, Director general de Colonya Caixa Pollença.

Gabriel Bauçà Manresa (Pollença 1966) és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (UIB, 1989). La seva vida laboral ha estat lligada a Colonya, Caixa Pollença, de la que n’és director general des de 2009.

En moments de tanta incertesa econòmica i social parlam amb ell per saber una mica la situació de l’única caixa de les illes Balear i una de les poques de l’Estat, de com, sobtadament ha canviat l’economia illenca per mor de la pandèmia del Covid-19.

-A principis d’aquest 2020 quina era la situació en què es trobava Colonya Caixa Pollença?

La situació de Colonya a principis de 2020 era molt semblant a la que tenim ara, ja que mantenim obertes totes les nostres oficines i continuam amb el mateix nombre d’empleats. El que ha canviat, i molt, com a conseqüència de la crisi sanitària són les prioritats i, sense cap dubte, també les perspectives.

PUBLICITAT

Considerant que els serveis financers varen ser declarats servei essencial (com també els serveis sanitaris, farmàcies, alimentació…) hem mantingut obertes les oficines. Colonya ara compta amb 22 oficines, distribuïdes entre les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, des de les quals continuam donant servei als nostres clients per tal d’atendre les seves necessitats. Precisament, amb aquesta vocació de servei i de proximitat al client, enguany hem obert una nova oficina a Palma i una a Santa Eulàlia del Riu (Eivissa). Actualment, gestionam un volum de negoci d’uns 1.100 milions d’euros.

Des de la declaració de l’estat d’alarma, els 106 empleats que formam la plantilla de Colonya, hem adreçat els esforços i dedicació principalment a atendre les necessitats sorgides amb la nova situació, fonamentalment, demanda de liquiditat d’empreses, autònoms i  famílies.

Seu central de Colonya Caixa Pollença.

-I pel que fa a l’aspecte econòmic, és a dir la situació financera de dipòsits, crèdits, beneficis…?

Pel que fa a la situació dels dipòsits, la característica predominant des de la declaració de l’estat d’alarma ha estat l’estabilitat. En línies generals, els dipòsits dels clients s’incrementen a la temporada estival per l’activitat turística, encara que amb tota seguretat és previsible que aquesta situació no es doni enguany, és a dir, que no només els ingressos de moltes empreses es reduiran i també els de particulars, sinó que també hauran de disposar dels estalvis per atendre les seves necessitats.

Ara mateix, on concentram tot el nostre esforç és en atendre les necessitats creditícies, si bé el que està canviant és la finalitat de les operacions. En línies generals, esperam que es produeixi un increment de la demanda de crèdits i préstecs, encara que possiblement dins enguany es reduiran les sol·licituds de préstecs destinats, per exemple, a l’adquisició de vivenda habitual o de segones residències i s’incrementaran significativament les sol·licituds per obtenció de liquiditat o de circulant, per a autònoms i empreses. El bon posicionament de Colonya quant a liquiditat, ens permetrà atendre aquest increment de la demanda, cuidant sempre la seguretat dels estalvis dels nostres clients.

Pel que fa als resultats, evidentment, les reduccions d’ingressos no sempre podran anar acompanyades de reduccions de despeses, o almenys no en la mateixa proporció, el que farà que els resultats de moltes empreses seran enguany significativament menors que els d’exercicis anteriors. En qualsevol cas però, pens que es tracta d’una situació conjuntural, que la sortida d’aquesta crisi serà molt més ràpida que de la de 2008, i confíi que la recuperació dels beneficis empresarials ja es vegi amb força l’exercici 2021.

-Com heu vist canviar la situació econòmica, en el cas de les Illes i de Pollença en particular, des de mitjans març a ara?

Com a ciutadà he de dir que potser que la percepció de l’aturada econòmica que ha suposat i suposarà la crisi del Covid sigui esbiaixada a data d’avui, ja que pel fet que s’ha produït just abans d’iniciar-se la temporada turística, podem tenir la percepció que no hi ha hagut un cessament tant dràstic de l’activitat com si la crisi sanitària s’hagués produït al juliol o a l’agost (quan a més, hagués pogut tenir unes conseqüències sanitàries devastadores a la nostra Comunitat) sinó que podria semblar que simplement hi ha un endarreriment de l’inici de la temporada turística. Tot i això, és evident que s’ha reduït l’activitat econòmica, ja que la majoria de negocis i empreses que estaven oberts i en funcionament a principis de març han hagut de cessar en la seva activitat.

Qüestió ben distinta és com han canviat les nostres perspectives econòmiques des de principis de març fins ara. En unes setmanes hem passat d’observar com s’ha anat expandint la pandèmia del coronavirus, a la declaració de l’estat d’alarma al nostre país (en aquell moment centràrem la nostra preocupació en la previsible pèrdua dels ingressos del turisme a la Setmana Santa i un possible endarreriment de la temporada turística), però a data d’avui crec que tots som ben conscients que els efectes negatius d’aquesta pandèmia es perllongaran a tota la temporada de 2020.

-I què penseu que pot passar en els propers mesos?

Ara mateix, institucions, empreses, petit comerç, autònoms, famílies, estam prenent decisions en base a expectatives i a perspectives econòmiques amb un alt grau d’incertesa, ja que no tenim precedents recents que ens permetin saber com afrontar aquest tipus de situacions.

En els propers mesos veurem com, malgrat que en el nostre municipi, tant administració pública com empresaris, comerciants, botigues, restauradors, hotelers i comercialitzadors de vivendes vacacionals, han fet fortes inversions aquests darrers anys per millorar imatge, servei, eficiència i competitivitat, la capacitat de reacció i la recuperació econòmica dependran en gran mesura de les decisions que prenguin les autoritats sanitàries i també d’aquelles companyies que ens hagin de facilitar el tràfic aeri i marítim. Per recuperar la nostra economia ràpidament, necessitarem tenir la capacitat de vendre una imatge de destí segur sanitàriament.

També serà important per a la recuperació econòmica del municipi, l’aposta decidida del comerç local per la venda a través d’internet i distribució domiciliària, tot i que aquesta també haurà de venir acompanyada per la conscienciació i aposta dels consumidors per adquirir productes locals.

Potser encara és prest per avaluar l’impacte econòmic d’aquesta crisi, no només al sector hoteler, sinó a tot el que és l’oferta complementària i indirectament a tot el sector productiu tant de les Illes Balears com de Pollença, ja que dependrà de la duració de la situació de l’estat d’alarma, de com s’afronti la desescalada, de les decisions que prengui el govern espanyol, però també de les decisions que prenguin altres països, com Regne Unit o Alemanya, llocs d’origen de més de la meitat dels turistes que ens visiten.

-El coronavirus també ha afectat la manera de treballar de l’entitat, com vos ha afectat?

Els avanços tecnològics i en telecomunicacions dels darrers anys ens han permès que ja des de la primera setmana de confinament més de la meitat dels empleats hagin fet feina amb la modalitat de “tele-treball”. Tenint en compte que hem fet rotacions entre personal de les oficines, més del 90% de la plantilla ha fet “tele-treball” en qualque moment.

El personal de les nostres oficines, molt acostumat al contacte directe amb el client i al tracte de proximitat, li ha suposat un esforç addicional adaptar-se a la nova situació, però no podem obviar que el primer gran objectiu és prevenir contagis, tant entre els clients com entre els propis empleats. Per això, animam als clients a què sempre que sigui possible facin tota la seva operatòria a través de la banca per internet, efectuïn els seus pagament amb targeta, que utilitzin els caixers automàtics i que acudeixin presencialment a les oficines només per aquelles qüestions que no hagin pogut resoldre telefònicament o mitjançant l’enviament de documentació per correu electrònic o altre servei de missatgeria digital.

-Un dels objectius bàsics de Colonya, a través de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, és donar suport a entitats i persones que treballen en els àmbits social, educatiu i cultural. Com veis la nova situació econòmica d’aquests entitats amb les que fins ara heu col·laborat?

A través de la Fundació Guillem Cifre, i juntament amb els fons de l’Estalvi Ètic, venim donant suport a més de 400 entitats que treballen en els àmbits social, educatiu i cultural, arribant a desenes de milers de beneficiaris.

Per atendre les necessitats generades per aquesta cridi sanitària, les aportacions a l’Obra social s’incrementaran enguany en torn a un 25%. Així, Colonya dedicarà al voltant d’uns 700 mil euros a obra social. Amb aquest increment, podrem mantenir els convenis signats amb institucions i les ajudes a aquelles entitats amb les quals veníem col·laborant aquests darreres anys a més de reforçar les ajudes destinades a l’àrea social assistencial.

-Canviareu els esforços destinats per ajudar als que més patiran la crisi econòmica actual?

Ja hem contactat amb totes aquelles institucions i associacions que ens havien sol·licitat ajudes per dur a terme determinades activitats per tal de saber si mantenen la programació de dites activitats, de manera que les ajudes que havien d’anar destinades a activitats que deixin de realitzar-se es puguin destinar a la part social-assistencial, a fi d’arribar a aquells sectors més vulnerable de la població. També s’està avaluant dedicar una part important de les ajudes a la investigació per tal de poder disposar de vacunes front al Covid-19 el més aviat possible.

-Pel que fa a les empreses i autònoms com els pot ajudar Caixa Colonya a aguantar la difícil conjuntura econòmica?

Colonya sempre ha fet costat a empreses i autònoms i, sense cap dubte, ho continuarem fent en aquests moments d’especial dificultat. Actualment, ja estam tramitant a les nostres oficines un nombre important d’operacions demandant liquiditat per part d’empreses i autònoms.

Pel que fa als préstecs i crèdits ja concedits, a més dels avantatges establerts als RDL 8/2020 i 11/2020, hem adoptat un conjunt de mesures per tal de reduir la càrrega financera als nostres clients que ens ho sol·licitin, com són la concessió d’un període de carència, generalment de sis mesos.

Pel que fa a la sol·licitud de noves operacions, l’accés al finançament està disponible a través de préstecs o crèdits amb garantia personal o hipotecària. Addicionalment, tenim signats convenis amb ISBA (societat de garantia recíproca que compta amb el suport del Govern de les Illes Balears), amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) o amb el Fons Europeu d’Inversions (FEI), els quals, garantint totalment o parcialment els crèdits, contribueixen de manera significativa a facilitar el crèdit al sector productiu, encara que és Colonya la que presta els diners.

-I pel que fa als particulars, teniu previst alguna mesura per donar-los suport?

Per a particulars, i pel que fa a les operacions ja formalitzades, a més de poder acollir-se també a les mesures que estableixen els RDL 8/2020 i 11/2020 de mesures urgents d’àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19, com la moratòria hipotecària d’aquelles persones que compleixen els requisits establerts als mateixos RDLs, addicionalment estam oferint la possibilitat d’acollir-se a carències de capital de fins a 6 o 12 mesos, segons la garantia sigui personal o hipotecària. Aquesta mesura ha estat molt ben rebuda pels clients ja que gràcies a la seva àgil tramitació, permet al client veure reduïda ràpidament la seva càrrega financera durant el període que dura la carència. En aquests casos, Colonya assumeix totes les despeses, pel que no té cap cost per al client.

Pel que fa a noves operacions, la liquiditat disponible ens permet atendre la demanda de noves operacions siguin amb garantia personal o hipotecària, com abans d’iniciar-se la crisi del Covid-19.

Altres mesures preses han estat anticipar el pagament de les prestacions de jubilació i de les prestacions d’atur. També hem suprimit les comissions a les operacions de reintegrament d’efectiu a caixers automàtics.

Façana de l’edifici de can Morató a Pollença.

-Per acabar. Fa poc vàreu fer pública la vostra determinació d’adquirir l’antiga fàbrica de Can Morató per fer-hi unes noves instal·lacions. Com està el tema?

Després de resoldre alguns aspectes jurídics i urbanístics i haver pres un conjunt de mesures en matèria de seguretat (tancament accessos des de l’exterior, tancament de pous i aljubs, senyalització zones de trànsit interior, apuntalament de bigues), en matèria de protecció de l’edifici (recordem que es tracta d’un bé catalogat) i de neteja, especialment de vegetació, el passat mes de febrer vàrem fer públiques a través de la web de Colonya, de les xarxes socials i del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) les bases de la convocatòria per optar a la redacció de l’avantprojecte per a la rehabilitació del que ha de ser la nova seu de Colonya, de manera que qualsevol arquitecte o equip que estigui col·legiat al COAIB s’hi pugui presentar. El termini per a presentar-s’hi havia de finalitzar el passat 31 de març però, com a conseqüència de l’estat d’alarma, el termini de presentació de sol·licituds s’ha ajornat en 15 dies naturals a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT