CARRER D’ALACANTÍ

1604
El carrer d’Alacantí a l’actualitat.

Aquesta via se situa entre els carrers de Jesús i de Ferragut; travessa el de la Garriga i fa cantó amb els de Mercuri, Canonge Llobera, Cifre i Bartomeu Català Amer. Oficialment, el nom va ser imposat al Ple de l’Ajuntament de primer de juny de 1862, que li atorgà un dels nous noms de carrer, la qual cosa és ben estranya, ja que com a carrer el tenim documentat, almenys, des del segle XIV (“El 27 de gener de 1373 el batle reial, a instància de la fembra Johana, muler i amiga den Domingo Tauler, habitador de Pollença, en lo carrer d’Elacantí, mana que Joan Camplonch, teixidor no li faci injúries de paraula ni de fet”. AMP, llibre comú 37, f. 16.) Apareix, així mateix, el 1585, en el Capbreu de l’Hospital, i també en el de 1627. Posteriorment, el trobam a l’Estim de 1742, i a actes municipals de 1802, habitualment amb la grafia “La Cantí”.
Però què és realment La Cantí?. En primer terme, s’ha de dir que no designa una alqueria aràbiga, com assenyalen alguns autors. A les diferents versions del llibre del Repartiment de Mallorca, no hi surt aquest topònim. Certament, es tractaria d’un terme o lloc, situat al cantó nord-occidental de la vila, i que juntament amb el Rafal d’en Solà, va donar lloc a l’eixample de la vila baix medieval, a la seva vessant occidental.
En els primer segles després de la conquesta del Rei Jaume, era un lloc separat físicament de la resta de la vila, i per això la illeta era coneguda, a mitjans del XIV, com “dels pobladors de la Cantí”, o “comunes”, “terme”, “lloc” de la Cantí. El camí per on s’anava a aquest barri (Gerònim de Berard el senyala com a “Barrio de Lacantis”) es deia via pública “a la Cantí”, d’on segurament s’originà el nom actual del carrer que, òbviament, res té a veure amb cap persona oriünda d’Alacant. El nom de la illeta ha anat canviant des del seus inicis (la qual cosa és habitual en la major part d’elles), i la trobam documentada, a grans trets, d’aquesta manera: Pobladors de la Cantí, o simplement, de la Cantí (segle XIV), de Ferragut (s.XV), de Bartomeu Puig (s.XVI), de Jaume/Joan Malià “Cantí” (s.XVII), de Joan Rull “Alacantí” (s.XVIII), i de la Cantí/Acantí/Alacantí (s.XIX).
Per altra part, hem de pensar que primerament el camí i després el carrer, va ser la via emprada per anar a la possessió de Son Cantí, situada a la mateixa zona o terme. Aquesta propietat, a finals segle XVI era de Jaume Malià “Cantí”. A mitjans del set-cents és del notari Joan Ferrer, casat amb la senyora Margalida Reig, propietària de Can Guilló, que a la mort del seu marit, uneix les dues possessions en una, el que suposa a llarg termini, la desaparició del topònim Cantí de la possessió.
Aquesta llunyania del barri respecte al centre de la vila, va ser aprofitat per la Universitat o Ajuntament per localitzar un prostíbul, per la qual cosa va ser conegut com “el bordell”. I així documentam, dia 25 de febrer de 1359, una venda de cases als jurats de la vila, per a tal menester. I, per exemple, el 1402 el clavari de la vila paga el cens anual per al bordell, o sigui “per raó de dos anys d’aquells 7 sous que la vila li fa per rahó de la Casa de les Fembres”, encara que segurament eren dues cases, una de les quals es va enfonsar el 1389. Alguns noms d’aquestes dones que ens han arribat són els d’Alicsen (1361), n’Andreva (1368), na Tarongeta (1375)… A més, en aquesta illeta també hi eren presents les tavernes, com la de Joan Esclavo. Un denominació prou explícita.
Per finalitzar aquest article, voldria citar un parell de curiositats:
Segons Pere Sales i Miquel Cifre, en el seu treball sobre l’abastiment d’aigua a Pollença, l’any 1886 es va construir un abeurador, amb una aixeta, al creuer dels carrers Alacantí i Cifre. Tanmateix l’any 1970 va ser enderrocat.
Igualment, cal constatar que, almenys, entre 1897 i 1911, al núm. 50 d’aquest carrer va funcionar una fàbrica de teixits, propietat de Bartomeu Català Amer. El més interessant és que anys després, el 1963, se li va dedicar un carrer, malgrat no tinguem constància del mèrits que va fer aquest personatge extern, per aconseguir tal honor

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT