CAN GATUL·LES

449
Entrada de Can Gatul·les.

Juan M. Torres Velasco – jmtorres953@msn.com

Aquest topònim dóna nom a diferents propietats rústiques situades a la vall d’Eixartell, entre can Puig, can Gallardó, la Salve, la penya d’en Rafalet, can Llompart i can Pelat.

Podem afirmar que l’origen del nom prové del malnom d’Antoni Puig “Gatules”, propietari d’una possessió independent de Can Puig, i que en la segona meitat del segle XVI substitueix, o millor dit, simultanieja el topònim amb el de Rafal d’en Massa, que fins llavors identificava la propietat. Aquest figurava al Capbreu de l’Hospital de 1515 com el rafal d’en Mace (sic), i afrontava “amb la possessió d’Alboraia [Can Puig], possessió de Pere Llobera dita del Cap de la Paret [Can Lloberina], camí a la Pobla, i és vera que pel mig del rafal passa la via que va a Ciutat.

Però ja en el Capbreu de 1584 documentam que Joan i Miquel Torrandell declaren una peça de terra, de pertinències de la possessió de Son Gatulles, que afronta amb via pública a Ciutat, rafal d’Antoni Llompart, i camí de la Pobla.

PUBLICITAT

I al llibre d’actes del notari Antoni Torres 1635 – 1636, podem veure un lloguer de la possessió dita Son Massa i Gatulles. Aquesta denominació de rafal va perviure fins al segle XVII.

L’any 1604, degut possiblement a dificultats econòmiques, el rafal és segrestat i a partir d’aquests moments trobam diferents propietats amb el nom Gatulles, i l’ètim es divideix en Son Gatul·les de Dalt i de Baix, coneguts posteriorment com a Son Gatul·les Vell i Nou, i també com a Son Gatul·les de Ponent i de Llevant. Hem de fer notar que a la documentació emprada fins el segle XIX, se segueix utilitzant la forma Son en lloc de Can.

Així mateix, hem pogut constatar que a començament del segle XIX, la terra coneguda coma Can Gatul·les de Baix va ser venuda sota el nom de Can Palou. S’ha de tenir present que a l’estim de 1657 Antoni Palou i Puig era el propietari de la possessió anomenada Son Gatul·les. Podríem pensar que la denominació Can Palou va ser simultània, també, a la de Son Gatul·les de Baix fins que finalment la va arribar a substituir.

No he pogut esbrinar el significat de Gatul·les ni al Diccionari Etimològic de Joan Coromines, ni als Corpus d’Antroponímia de l’Edat Mitjana, ni fent una cerca a internet, per la qual cosa no puc aportar més informació.

I ara ens podem demanar d’on ve el topònim Massa, que és l’anterior al de Gatul·les? Idò, correspon a un llinatge ja documentat el 1271, en què A. Febrer estableix a L. Massa en una terra de la seva alqueria (Cuixac); per cens, I morabatí d’or anual, a lliurar el dia de Sant Miquel. Aquesta terra estava situada entre Can Moragues i el molí de Cuixac. Igualment, i per posar un exemple, podem veure el llinatge Massa l’any 1299 i següents, al Llibre d’Actes del Temple, per cert, molt bé estudiat per l’historiador Àngel M. Rodríguez Carreño. Hi tenim diverses referències sobre vendes de domini de peces de terra a Poncius Massa al terme del rafal de Gandulf de Naulo (les Gandofes, al peu del puig de Pollença) i al rafal del Temple (actual La Rafal). A partir de mitjans segle XV deixam de documentar aquest llinatge a Pollença.

Tan sols ens resta afegir que també hem pogut documentar un altre rafal d’en Massa a un article publicat a la revista “Estudis Baleàrics 78/79”, titulat “Portadores de cartas y salteadores de caminos (Pollensa 1402)”, signat per Gabriel Llompart i Mateu Cerdà, que dóna a conèixer una enquesta sobre un episodi de política local medieval resolt mitjançant un assalt nocturn a camp obert, i on un testimoni diu que ha vist als malfactors a un marge del rafal d’en Massa, entre el rafal d’en Roca i el rafal d’en Cassador, o sigui, entre l’actual font de Morell i el camí d’Alcúdia.

Estat de com es troba la tafona de Can Gatul·les.
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT