AVUI, SEGON PLE ORDINARI DE 2021

119

Avui, dijous 25 de març, a les 18 hores, a la Sala de Plens, hi haurà el segon Ple Ordinari de 2021. Contràriament a la primera sessió plenària de l’any que, degut a la situació sanitària d’aquell moment, es va permetre la participació virtual dels regidors, aquest Ple d’avui ja serà presencial.

Entre els punts de l’ordre del dia, l’Ajuntament Ple aprovarà el col·lectiu a qui aquest 2021 es concedirà el Reconeixement Clara Hammerl i que, segons ha pogut saber PUNT iNFORMATIU, serà per a les treballadores de la fàbrica de catifes de can Morató.

En la part resolutiva, l’ordre del dia preveu debatre sobre:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
 2. Expedient 653/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del Conveni interadministratiu de col·laboració per concedir ajudes adreçades a pal·liar conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID 19 en els sectors econòmics
 3. Expedient 1421/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del
  reconeixement extrajudicial de crèdits 2-2021
 4. Expedient 1577/2021. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, de la
  modificació de crèdit 12-2021 sota la modalitat de suplement de crèdit
  finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals, prèvia
  ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia
 5. Expedient 1645/2021. Dació de compte de l’informe resum anual de control intern corresponent a l’exercici 2020 de conformitat amb l’art. 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local
 6. Expedient 1662/2021. Dació de compte de les Resolucions de Batlia
  contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el que disposa l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)
 7. Expedient 1468/2021. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, de la
  concessió de la distinció Reconeixement Clara Hammerl 2021, prèvia
  ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia
 8. Expedient 1417/2021. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per a la introducció de millores en el nou sistema del TIB i posada a disposció d’un espai a Pollença per a una nova estació de bus
 9. Expedient 1525/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a la creació d’una comissió del nomenclàtor amb l’objectiu primordial de posar noms de dones i col·lectius de dones als carrers, vies, camins, places, edificis municipals del nostre municipi
  10.Propostes / Mocions d’urgència

I, al torn d’activitat de control i seguiment, es procedirà a:

PUBLICITAT
 1. Informació de Batlia
 2. Dació de compte de Resolucions de Batlia
 3. Precs i Preguntes

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT