AVUI, PRIMER PLE ORDINARI DE 2021

189

Avui, dijous 28 de gener, a les 17 hores, a la Sala de Plens de l’ajuntament de Pollença se celebrarà el primer Ple Ordinari de 2021. Com s’ha fet en anteriors ocasions, degut a la situació sanitària derivada de la pandèmia del coronavirus, es permetrà als regidors la participació a presencial i a través de vídeoconferència.

Durant la sessió plenària, es tractaran els següents assumptes:

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 434/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1-2021.
 3. Expedient 299/2021. Dictamen per a l’aprovació provisional, si procedeix de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i de tractament de fems i residus.
 4. Expedient 290/2021. Dictamen per a l’aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires, tribunes, tarimes i altres elements similars amb finalitat lucrativa.
 5. Expedient 82/2021. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis a l’Escola Municipal de Música i Dansa.
 6. Expedient 106/2021. Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL).
 7. Expedient 245/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC).
 8. Expedient 374/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la convocatòria de subvencions als titulars de llicències d’auto-taxi que tinguin adscrit un vehicle adaptat, per a l’adquisició de nous vehicles adaptats.
 9. Expedient 70/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix de les bases reguladores de subvencions i ajudes per a l’adquisició de llibres de text, material escolar i/o quota de material per al curs 2020-2021.
  10.Expedient 532/2021. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, del protocol d’actuació davant de l’assetjament sexual, per raó de sexe i/o per orientació sexual, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia.
  11.Expedient 3541/2020. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per adherir-se a la “Xarxa d’Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030” de la FEMP.
  12.Declaració institucional per a la commemoració dels 500 anys de les Germanies, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia
  13.Expedient 482/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam relativa al suport al sector de la restauració i el comerç.
  14.Expedient 486/2021. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem sobre el control de preus de lloguers abusius, garanties per a persones arrendatàries i petits propietaris/àries

B) Activitat de control

PUBLICITAT
 1. Informació de Batlia
 2. Dació de Compte de Resolucions de Batlia
 3. Precs i Preguntes
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT