APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DEL PGOU DE POLLENÇA DE SUPRESSIÓ DE LA SERVITUD D’ACCÉS A CALA CASTELL

389

Plataforma pro camins públics oberts

El passat 27 d’agost l’Ajuntament en Ple acordà aprovar inicialment la modificació del PGOU per a la seva adaptació al Decret 19/2007, de 16 de març, pel que s’aprova el Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana, mitjançant la supressió de la servitud d’accés a la mar i al Castell del Rei a través del camí de Ternelles (Pol. 4, Pc. 649), en compliment de la sentència núm. 701/2017 de data 24 d’abril de 2017 dictada per la Sala de lo Contenciós Administratiu, Secció 5a, del Tribunal Suprem, en interpretació feta per l’Auto de data 29.05.2020 de la Sala del TSJ/IB.

D’entrada hem de manifestar la nul·litat radical de l’acord d’aprovació inicial per quan hi ha hagut una clara vulneració del previst a l’article 117.1 de la Llei de Costes en no haver prèviament, el Ple municipal sol·licitat l’informe preceptiu al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per a l’emissió de l’informe comprensiu dels suggeriments i observacions als documents que s’han d’aprovar. Aquesta mancança fa que la documentació que s’ha de posar a informació pública sigui incompleta i, per tant, no pugui ser coneguda per la ciutadania a l’hora de fer-hi les al·legacions o observacions que creguin oportunes, essent una clara vulneració dels drets de seguretat jurídica i de la transparència administrativa.

Cal recordar que l’article 21.1 de la Llei de Costes determina que “les servituds són imprescriptibles en tot cas”, i imprescriptible segons el diccionari vol dir que no pot perdre vigència o validesa.

PUBLICITAT

Per altra part, i no ens cansarem de repetir-ho, esdevé impossible que el PGOU s’adapti a las determinacions del PORN de la Serra de Tramuntana per quan el PORN solament té incidència directa sobre els espais naturals, però, en cap cas, no sobre els espais que no en formen part. Aquest és el cas dels terrenys per on transcorre el camí de Cala Castell i del Castell del Rei en tenir la qualificació urbanística de sistema general viari municipal públic, on el PORN no hi té cap competència tal com preveu el seu article 1.2, el qual “exclou els sistemes d’infraestructures, equipaments i les APT de carreteres, tots aquests grafiats i prevists al PTI de Mallorca aprovat pel Ple del Consell Insular de 3 de desembre de 2004.” del seu àmbit territorial. El mateix PORN a la seva part gràfica, mapa 644-5, ja n’exclou el camins de Cala Castell i del Castell del Rei en estar completament pintats de diferent trama a la dels espais protegits.

Resulta evident que els tribunals, tècnics, juristes i administracions han errat completament en aquest assumpte.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT